Myndigheters ansvar för regional utveckling

Motion 2019/20:883 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga om vissa omlokaliserade myndigheter ska få ett speciellt ansvar för att främja regionala forsknings- och utvecklingsmiljöer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen och dess stödpartier har slagit fast att inga nya myndigheter ska få etableras i Stockholm under den här mandatperioden samt att omlokaliseringen av statliga myndigheter från Stockholm till andra delar av landet ska fortsätta.

En bärande tanke i denna process är att omlokaliseringen ska styras mot ambitionen att skapa klusterbildningar av relevanta myndigheter i syfte att stärka verksamhetsnyttan vid omlokaliseringar. Det finns exempel på att klusterbildningar av statliga myndigheter främjar rekrytering, kompetensuppbyggnad och myndighetssamverkan. Flera myndig­heter med koppling till utbildningsfrågor ligger i anslutning till Sundsvall, trafikfrågor i anslutning till Borlänge och skogs- och jordbruksfrågor i anslutning till Jönköping.

Karlstadsregionen har i detta sammanhang en betydande potential för klusterbildning inom områdena samhällssäkerhet och civil beredskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Elsäkerhetsverket, Totalförsvarets rekryteringsmyndighet samt Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstad universitet ligger alla i anslutning till Karlstad.

En vidareutveckling av klusterbildningsmodellen vore att ge vissa av de omlokaliserade myndigheterna i uppdrag att främja den regionala forsknings- och innovationsmiljön inom relevanta områden för myndigheten. En nära samverkan mellan myndigheter, högskolor och universitet samt företag i linje med trippel-helix-modellen är en central del av den framgångsrika svenska innovationsmodellen. Detta uppdrag skulle med fördel kunna ges i myndigheternas regleringsbrev. Därigenom skulle ockeffekterna av omlokaliseringen av myndigheter få en bättre inverkan på den regionala utvecklingen.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)