Avskrivning av värdet på nya hus på landsbygden

Motion 2019/20:871 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över problemet att produktionskostnaden ofta är högre än marknadsvärdet för hus på landsbygden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Det råder bostadsbrist i huvuddelen av Sveriges kommuner. Det finns en rad skäl till de allvarliga problem som råder på bostadsmarknaden. Ett problem är att det är svårt för privatpersoner att få banklån för att bygga nya bostadshus på landsbygden. Skälet är oftast att produktionskostnaden för hus på landet är högre än marknadsvärdet. Det innebär att värdet på nybyggnationen när den väl är färdigställd måste avskrivas. Det medför att bankerna ofta inte är villiga att bevilja några lån för detta syfte. I praktiken leder detta till att det helt enkelt ofta saknas förutsättningar för att bygga nya hus på landsbygden, vilket ytterligare driver på urbaniseringen av Sverige. Boverket har haft i uppdrag att ge förslag på hur byggande av hus på landsbygden kan finansieras med ett bättre resultat. Myndigheten har bland annat föreslagit att ett topplån från staten med en högre ränta än bankernas marginalränta ska erbjudas. Det återstår dock att se om detta förslag kommer att ha ett rejält genomslag i praktiken. Regeringen bör därför ta ett helhetsgrepp i frågan genom att se över vilka åtgärder som kan vidtas mot problemet.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)