Högre bötesbelopp och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser

Motion 2019/20:850 av Kadir Kasirga (S)

av Kadir Kasirga (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafikbrott vid vägarbeten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsmiljöproblem ser olika ut för olika yrkesgrupper. Vägarbetarnas arbetssituation är väldigt utsatt. Den höga hastigheten förbi vägarbetsplatser är det enskilt största arbets-miljöproblemet för vägarbetarna.

Fackförbundet Seko, som organiserar vägarbetarna, redovisar i rapporten Med fara för livet som presenterades i juni 2019 att 91 procent oroar sig för att arbeta på vägen på grund av bristande säkerhet. Rapporten också redovisar att på tio år har de faktiska incidenterna vid vägarbeten ökat från 31 procent till 59 procent.

Nio av tio, 91 procent, tycker inte att trafikanterna tar tillräcklig hänsyn till dem som arbetar på vägen. Vid mätningar som gjorts vid enskilda vägarbeten har man kunnat se att drygt två av tre trafikanter brutit mot den gällande hastighetsbegränsningen. Under flera år har fackförbundet Seko, som organiserar vägarbetarna, krävt åtgärder för att minimera säkerhetsproblemen runt vägarbetsplatserna.

Man har ställt krav på väghållarens ansvar att vid större vägar, och där det är möjligt, alltid leda om trafiken.

För att stävja fortkörning krävs kraftigt höjt bötesbelopp vid hastighetsöverträdelse förbi vägarbetsplatser.

Ytterligare åtgärd är att införa utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser och förstärka arbetsmiljö klausulen för att vinna en upphandling.

Kadir Kasirga (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)