Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2019/20:849 av Kadir Kasirga (S)

av Kadir Kasirga (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan millennieskiftet har postmarknaden, på grund av digitaliseringen, genomgått stora förändringar. Brevvolymerna sjunker varje år samtidigt som e-handeln växer, vilket ställer höga krav på postföretagen. I synnerhet på den operatör som har samhällsuppdraget, det vill säga statliga PostNord.

Sedan ett antal år har PostNord också genomfört stora rationaliseringar och effektiviseringar, mellan 1000 och 1500 postanställda har årligen avvecklats. Samtidigt ska PostNord fortfarande leverera brev till lika många adresser varje dag i hela Sverige. Företaget har alltjämt ett samhällsuppdrag som måste fullföljas. Även Citymail känner av den ökade pressen och små marginaler.

I takt med att brevvolymer sjunker och postmarknaden förändras krävs en modernisering av utdelningsformatet i flerfamiljshus. En allt större del av det som ska levereras till hushållen är paket och de traditionella breven blir allt färre. Genom att införa fastighetsboxar i flerfamiljshus kommer en större andel av de mindre paketen kunna levereras direkt hem till dörren, istället för som idag där paketen hämtas hos postombud. Sverige är ett av få länder i Europa där brevbärare fortfarande går upp och ned i trappor för att brev ska stoppas in i ett smalt inkast i dörren. Det är hög tid att modernisera den svenska infrastrukturen för postutdelning och tydligare anpassa den utifrån dagens behov.

Införs krav på fastighetsboxar i samtliga flerfamiljshus underlättas inte bara samhällsuppdraget utan även servicen för kunden förbättras. Det skapar större effektivitet i postutdelningen i tätort, vilket gynnar glesbygden. Denna uppfattning delas av Postlagsutredningen (SOU 2016:54) som presenterades år 2016 i vilken utredaren uttalar sig positivt till införandet av fastighetsboxar i flerfamiljshus med ett konstaterande att effektivare utdelning i storstäder skapar bättre förutsättningar för god service i glesbygd.

Kadir Kasirga (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)