Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2019/20:849 av Kadir Kasirga (S)

av Kadir Kasirga (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan millennieskiftet har postmarknaden, på grund av digitaliseringen, genomgått stora förändringar. Brevvolymerna sjunker varje år samtidigt som e-handeln växer, vilket ställer höga krav på postföretagen. I synnerhet på den operatör som har samhällsuppdraget, det vill säga statliga Postnord.

Sedan ett antal år har Postnord också genomfört stora rationaliseringar och effektivi­seringar, mellan 1000 och 1500 postanställda har årligen avvecklats. Samtidigt ska Postnord fortfarande leverera brev till lika många adresser varje dag i hela Sverige. Företaget har alltjämt ett samhällsuppdrag som måste fullföljas. Även Citymail känner av den ökade pressen och små marginaler.

I takt med att brevvolymer sjunker och postmarknaden förändras krävs en moderni­sering av utdelningsformatet i flerfamiljshus. En allt större del av det som ska levereras till hushållen är paket, och de traditionella breven blir allt färre. Om fastighetsboxar införs i flerfamiljshus kommer en större andel av de mindre paketen att kunna levereras direkt hem till dörren, i stället för att paketen hämtas hos postombud som i dag. Sverige är ett av få länder i Europa där brevbärare fortfarande går upp och ned i trappor för att brev ska stoppas in i ett smalt inkast i dörren. Det är hög tid att modernisera den svenska infrastrukturen för postutdelning och tydligare anpassa den utifrån dagens behov.

Införs krav på fastighetsboxar i samtliga flerfamiljshus är det inte bara så att samhällsuppdraget underlättas, utan även servicen för kunden förbättras. Det skapar större effektivitet i postutdelningen i tätort, vilket gynnar glesbygden. Denna uppfatt­ning delas av Postlagsutredningen (SOU 2016:54) som presenterades år 2016, i vilken utredaren uttalar sig positivt till införandet av fastighetsboxar i flerfamiljshus med ett konstaterande av att effektivare utdelning i storstäder skapar bättre förutsättningar för god service i glesbygd.

Kadir Kasirga (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)