Moderniserat uniformsförbud

Motion 2019/20:844 av Dag Larsson (S)

av Dag Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett införande av ett moderniserat uniformsförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De senaste åren har extremistiska (ofta våldsbejakande) politiska rörelser stärkts i Sverige. Vem hade för tjugo år sedan kunnat föreställa sig att uniformerade nazister med jämna mellanrum skulle marschera på gatorna i såväl större städer som i mindre orter i Dalarna eller att till och med en demokratisk folkfest som Almedalen skulle plågas av uniformerade nazister i så pass stor utsträckning så att medverkande från bland annat RFSL ungdom eller judiska organisationer inte längre kan medverka?

Rätten att organisera sig, rätten att uttrycka sin åsikt är centralt i en politisk demokrati. Men är rätten att göra det på ett sådant sätt att andras rätt till detta inskränks, genom hot eller hotfullt beteende, ovillkorlig?

Demokratin har mött och effektivt bekämpat nazistiska grupperingar tidigare. En metod som med framgång använts tidigare är politiskt uniformsförbud. Redan 1933 infördes en ”provisorisk” uniformsförbudslag, som sedan kom att ersättas med en permanent sådan 1947. I den senare stadgades det att ”bärande av uniform eller liknande klädedräkt, som tjänar att utmärka politisk meningsriktning vare förbjudet. Förbud som nu avsagts avser jämväl uniformsdel, armbindel eller annat jämförligt iögonenfallande kännetecken.

För dåtidens nazister var detta förbud ett dråpslag. Uniformerade busar tagna i tjänst hos nazistiska eller fascistiska våldsverkare bär gärna uniform i syfte att sätta skräck i sina demokratiska motståndare. Dom är försvinnande få vad gäller folkligt stöd. Men en liten grupp busar iförda enhetlig uniform kan lätt sätta skräck i sina demokratiskt sinnade motståndare.

I början av 2000-talet kom diverse rättsliga avgöranden där uniformsförbudet ansågs stå i strid med nazisters yttrandefrihet. Dagens verklighet visar allt tydligare att det borttagna uniformsförbudet med dess effekter allvarligt riskerar andra medborgares rätt att i frihet och trygghet kunna nyttja sin demokratiska yttranderätt.

Dag Larsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)