Garantera hyresgästens bostad och stärk det egna inflytandet vid icke självförvållad skada av hyresbostad

Motion 2019/20:843 av Dag Larsson (S)

av Dag Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hyresgästernas ställning vid skada av hyresbostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fastighetsägarna bör ta ett större ansvar på bostadsmarknaden gentemot sina hyres­gäster, särskilt med utgångspunkt från rådande bostadsbrist som gett dem en orimlig maktställning gentemot hyresgästerna. Fastighetsägare bör garantera hyresgäster bostad under renovering och inflytande.

Rätten till bostad återfinns såväl i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag och är en självklar del av vår kultur. Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen (artikel 25) och i 1 kap. 2 § första stycket regeringsformen, som anger följande: Det ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

När en hyresgäst drabbas av en icke självförvållad skada i bostaden, såsom en vattenskada, eller en annan omfattande renovering, såsom ett stambyte, har fastighets­ägaren ingen skyldighet att skaffa en ersättningsbostad. Oftast erbjuds man att bo kvar trots att bostaden inte uppfyller funktionalitet som vatten, el, avlopp, toalett, kök och bad. Definitionen av vad som menas med bostad och ”tak över huvudet” behöver kompletteras, dvs. att tak över huvudet uppfyller tillgång till vatten, el, avlopp och värme.

Det förekommer att hyresgästen ofta själv måste ordna lagring och transport av bostadens fasta inventarier som tillhör fastighetsägaren, såsom badkar, köksskåp, diskbänk, toalett, handfat och kylskåp. Man kan räkna med 1015 kvm som upptar lägenhetens kvarstående yta efter att man redan saknar kök och bad.

Att själv hitta en ersättningsbostad via andrahandsuthyrning med kort varsel och med osäker hyrestid eftersom en renovering kan röra sig om allt mellan 3 och 8 månader innebär att man inte är attraktiv som hyresgäst vid en andrahandsuthyrning. De flesta hyr ut 1 till 2 år i dag. Många hyresgäster tvingas i praktiken bo kvar under renoveringen.

Hyresgästens utsatthet och ansvarstagande är inte i proportion med fastighets­ägarens. Därför bör den stärkas och garanteras utifrån rätten till bostad utifrån FN:s konvention och svensk grundlag.

Dag Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)