Garantera hyresgästens bostad och stärk dess inflytande vid icke självförvållad skada av hyresbostad

Motion 2019/20:843 av Dag Larsson (S)

av Dag Larsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hyresgästernas ställning vid skada av hyresbostad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fastighetsägarna bör ta ett större ansvar på̊ bostadsmarknaden gentemot sina hyresgäster särskilt med utgångspunkt från rådande bostadsbrist vilket gett dem en orimlig maktställning gentemot hyresgästen. Fastighetsägare bör garantera hyresgästen bostad under renovering och inflytande.

Rätten till bostad återfinns såväl  i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som i svensk grundlag och är en självklar del av vår kultur. Boende lyfts fram som en social rättighet både i FN-deklarationen (artikel 25) och i regeringsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger följande: Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

När en hyresgäst drabbas av en icke självförvållad skada i bostaden så som vattenskada eller annan omfattande renovering så som stambyte har fastighetsägaren ingen skyldighet att skaffa ersättningsbostad. Oftast erbjuds man bo kvar trots att bostaden inte uppfyller funktionalitet som vatten, el, avlopp, toalett, kök och bad. Definitionen  vad som menas med bostad tak över huvudet behöver kompletteras, dvs att Tak över huvudet uppfyller tillgång till vatten, el, avlopp, värme.

Det förekommer att hyresgästen ofta själv måste ordna lagring, transport av bostadens fasta inventarier som tillhör fastighetsägaren så som badkaret, köksskåp, diskbänk, toalett, handfat, kylskåp. Man kan räkna med 10-15 kvm som upptar lägenhetens kvarstående yta efter att man redan saknar kök och bad.

Att  själv hitta ersättningsbostad via andrahandsuthyrning med kort varsel med osäker hyrestid eftersom renovering kan röra sig allt mellan 3-8 månader innebär att man inte är attraktiv som hyresgäst vid andrahands uthyrning. De flesta hyr ut 1 till 2 år idag. Många hyresgäster tvingas i praktiken bo kvar under renoveringen.

Hyresgästens utsatthet och ansvarstagande är inte i proportion med fastighetsägarens. Därför bör den stärkas och garanteras utifrån rätten till bostad utifrån FNs konvektion och svensk grundlag.

Dag Larsson (S)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)