Öka kunskapen om skatten

Motion 2019/20:842 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge Skatteverket ett särskilt uppdrag att informera allmänheten om nivån på olika skatter och arbetsgivaravgifter, samt att genomslaget av detta ska följas upp, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett uppdrag åt statliga myndigheter och verk att börja ange s.k. löneskatter på anställdas lönebesked och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Riksdagsförvaltningen bör föregå med gott exempel och börja ange s.k. löneskatter på förtroendevaldas och anställdas lönebesked, och detta tillkännager riksdagen för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Den totala skatten på arbete måste göras synlig för löntagare och anges på lönebeskeden. Vid tidigare riksmöten har utskottet sympatiserat med liknande förslag men har dessvärre samtidigt lämnat en sammanfattande argumentation som lyder:

Även om utskottet följaktligen anser att det är värdefullt om skatteuttaget kan göras synligt för den enskilda skattebetalaren är utskottet inte berett att gå så långt att utskottet tillstyrker att arbetsgivare och företag ska ha en lagstadgad skyldighet att lämna den önskade informationen till sina anställda eller kunder.

Undertecknad vill inte heller införa tvingande regler för företagen. Däremot anser jag att Riksdagsförvaltningen och statliga myndigheter bör föregå som goda exempel och att förtroendevaldas och anställdas lönebesked därför bör anpassas så att det totala skattetrycket framgår, något som borde kunna lösas med en mindre justering i respektive lönehanteringsprogram.

Att de förslag som undertecknad framför är välbehövliga bekräftas av en rapport från Svenskt Näringsliv (Underskattade skatter, augusti 2015). Av rapporten framgår bland annat att allmänheten tror att de betalar 34 procent av sin samlade inkomst i olika skatter medan det faktiska uttaget för vanliga löntagare är 52 procent.

Få invånare känner således till det egentliga skattetrycket i Sverige, och mer än hälften av löntagarna vet inte hur mycket deras arbetsgivare betalar in i ”löneskatt” (arbetsgivaravgift) för dem. Lika illa är det med reformen om jobbskatteavdrag. Trots att den infördes i flera steg och för flera år sedan har allmänheten låg kännedom om jobbskatteavdraget, något som också Riksrevisionen har konstaterat i en rapport.

Detta är olyckligt på många vis, eftersom forskning dessutom visar att information om reformer såsom jobbskatteavdraget är av stor betydelse för reformernas faktiska genomslag. Om då kännedomen är låg riskerar den att inte få den fulla effekt som den skulle kunna få.

Det är därför olyckligt att allmänheten inte har bättre kännedom om skattenivåerna. Trots allt har vi bland världens högsta skattetryck och det har svenska folket rätt att bli upplyst om. Den låga kännedomen är inget mer än ett demokratiproblem för vilket staten har ett särskilt ansvar.

Riksrevisionen har tidigare rekommenderat regeringen att ge Skatteverket i uppdrag att informera allmänheten om jobbskatteavdraget. Det var en viktig rekommendation som visar vilken betydelse den oberoende Riksrevisionen fäster vid vikten av att allmänheten hålls informerad om ändringar i skattesystemet.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att allmänheten borde upplysas mer om nivån på olika skatter, inklusive arbetsgivaravgifter, och att resultatet av detta ska följas upp. Då det gäller ”löneskatterna” (arbetsgivaravgifterna) anser undertecknad att Riksdagsförvaltningen, och andra statliga myndigheter och verk, dessutom borde gå i bräschen och se till att den avgift som arbetsgivaren betalar in för den enskilde löntagaren/förtroendevalda alltid anges på lönebeskeden. Detta måtte riksdagen ge riksdagsstyrelsen till känna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)