Återinförande av revisorsplikten

Motion 2019/20:840 av Anders Hansson (M)

av Anders Hansson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett återinförande av revisorsplikten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Revisorsplikten för mindre aktiebolag avskaffades i Sverige 2010 i syfte att minska företagens administrativa kostnader och ge de mindre företagen större möjlighet att köpa de revisions- och redovisningstjänster som de behövde.

Avskaffandet medförde många positiva effekter: att kostnaderna minskade för de mindre aktiebolagen och att antalet aktiebolag ökade i stor omfattning. Av alla nystartade aktiebolag väljer i dag ca 8085% av företagen bort revision.

Som ett mindre aktiebolag anses ett bolag som har

      3 miljoner kronor i nettoomsättning

      1,5 miljoner kronor i balansomslutning

      max 3 anställda.

Avskaffandet av revisorsplikten medförde dock också oönskade följder. Antalet aktiebolag som avsagt sig revisor för att de inte behöver längre är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet. Tidigare har just revisorsplikten varit en stor hjälp för Ekobrottsmyndigheten (EBM) som fick in flertalet ärenden från revisorer som hittat oegentligheter i sina granskningar av företag. Sedan revisionsplikten avskaf­fades har EBM fått in ca 300 anmälningar färre varje år rörande ekonomisk brottslighet i mindre företag, vilket visar att mörkertalet ökat. Även Skatteverket har fått in färre s.k. orena revisionsberättelser från revisorer, vilket försämrar verkets möjlighet att få tidiga indikationer på missförhållanden i olika bolag.

Riksrevisor Helena Lindberg sammanfattade:

Reformen har lett till ökad risk för skattefusk samtidigt som den, i kombination med andra regelförenklingar, har försvårat myndigheternas möjlighet att upptäcka sådan ekonomisk kriminalitet.

Riksrevisorns uttalande kommer från den granskning som Riksrevisionen redovisade i slutet av 2017, vari kritik riktades mot att avskaffandet visserligen lett till att fler bolag startats upp och att regelkrånglet minskat för mindre aktiebolag men att risken för skattefusk samtidigt ökat och upptäckten av detsamma försvårats.

Riksrevisionen konstaterar vidare att regeringen inte följt upp reformens effekter, vilket aviserades vid avskaffandet. Riksrevisionen rekommenderade att revisionsplikten för mindre företag återinfördes.

Jag delar uppfattningen att revisionsplikten bör återinföras. Den nytta som borttagandet medförde överväger tyvärr inte den grogrund för ekonomisk brottslighet som borttagandet skapade.

Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)