Strategi för svensk forskningsinfrastruktur

Motion 2019/20:830 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska utarbeta en strategi för att bättre ta till vara den forskningsinfrastruktur som vi har, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Sverige är en kunskapsnation. Vår befolkning är välutbildad, vården modern och vår industri är högteknologisk. Men då världen idag tävlar om de allra bästa talangerna måste också Sverige jobba mer strategiskt. Det handlar om att fortsätta öka kvaliteten i undervisning alltifrån förskola till forskning men också att bli en aktiv aktör internationellt. Sverige borde därför satsa på att bli en forskningshubb som dels kan locka, dels behålla de allra främsta experterna.

I november 2018 blev det känt att Köpenhamn väntas bli platsen för ett globalt kunskaps- och forskningscenter med fokus på antibiotikaresistens. Ett centra som beräknas få upp till 500 anställda. Köpenhamn och Danmark är bara att gratulera för sitt aktiva och framgångsrika arbete med att locka internationella forskningsetableringar. I likhet med Danmark måste Sverige vässa sitt strategiska arbete på detta område.

Under alliansregeringen satsade Sverige stort på utbildning men då byggdes också flera världsledande forskningsanläggningar. Det handlar till exempel om SciLifeLab i Stockholm samt Max IV och ESS i Lund. Dessa anläggningar kan bidra till att attrahera forskare, företag och experter från andra länder. Men också att förmå svenska toppforskare att utveckla sin forskning på plats i Sverige. Det är därför viktigt att vi tar vara på denna chans som kommer att ge både toppforskning, innovationer och nya affärer till vårt land. Men för att uppnå det krävs ett aktivt agerande samt att eventuella hinder för detsamma undanröjs.

När Storbritannien till exempel beslutade om Brexit erbjöd Frankrike direkt brittiska universitet att etablera sig där. Detta medan Sverige förhöll sig mol tyst. Det är inte bra. Ett annat exempel är den strategi som moderaterna har efterlyst då det gäller forskningsanläggningen ESS. Den kommer att beslutas nu i dagarna men det sker tre år efter Danmark. Det är inte att vara proaktiv och strategisk.

Med hänvisning till ovan anser undertecknad att Sverige snarast ska utarbeta en övergripande strategi för hur vi ska ta tillvara potentialen av gjorda investeringar i svensk forskningsinfrastruktur. En strategi som tar ett helhetsgrepp på frågor alltifrån; mobilitet, att locka och behålla experter till att erbjuda ett bra näringslivsklimat och goda affärsmöjligheter. Detta måtte Riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-01 Granskad: 2019-10-01
Yrkanden (1)