Ombyggnation av riksväg 26/47

Motion 2019/20:6 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta ombyggnationen av riksväg 26/47 och prioritera och tidigarelägga ombyggnationen av sträckan Mullsjö–Slättäng, baserat på förslag i genomförd åtgärdsvalsstudie, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Uthålligt arbete lönar sig. Torsdagen den 12:e september 2019 är det invigning av den ombyggda vägsträckan rv 26/47 mellan Mullsjö och Jönköping. Flera mycket allvarliga olyckor har gett vägen öknamnet Dödens väg. Många har drivit frågan om en ombyggnation i decennier. Allt sedan jag blev invald i riksdagen 2010 har jag drivit på för en tidigareläggning och 2012 kunde jag tillsammans med statsrådet Stefan Attefall (KD) presentera att vägen prioriterades i Alliansens infrastrukturbudget. Det i sig var givetvis en stor framgång och planeringsarbetet kunde påbörjas hos Trafikverket. Tack vare Kristdemokraternas prioritering tidigarelades ombyggnationen och prioriteringen fastställdes i den nationella planen 3 april 2014. Den 17 mars 2017 startade ombyggnationen.

När nu vägen står klar och invigs är det stor glädje och även lättnad. Trafiksäkerheten höjs väsentligt och ombyggnationen underlättar pendling vilket gynnar det lokala företagandet och alla som använder vägen för att ta sig till jobbet, fritidsaktiviteter eller familj och vänner.

Men. Riksväg 26/47 slutar inte i Mullsjö. Vägsträckan från Mullsjö till Slättäng är också eftersatt och behöver rustas upp. När nu vägen mellan Mullsjö och Jönköping är klar är det också troligt att trafiken kommer öka och därmed också belastningen på den del som inte är ombyggd. Därför är det angeläget att prioritera och tidigarelägga ombyggnationen av rv 26/47 från Mullsjö till Slättäng.

Vägsträckan är viktig att prioritera enligt både Mullsjö kommun och Region Jönköpings län. Vägen är utpekad i den regionala transportplanen 2018-2019 som ett viktigt stråk med mer än 4000 trafikerande fordon per dygn. Väg 26/47 är ett av de stråk i länet som är i störst behov av åtgärder.

57 olyckor har inträffat på sträckan sedan 2009. Av dessa var två dödsolyckor. Vägsträckan är inlagd i Trafikverkets långsiktiga plan, men bör tidigareläggas med tanke på trafiksäkerheten och för att underlätta pendling mellan olika arbetsmarknadsregioner. Sträckan är en del av en viktig pendlingsväg mellan Mullsjö/Sydöstra Skaraborg och Jönköping. Vägen saknar i dag mötesseparering, är smal och har dålig profilstandard. Dessutom finns ett stort antal plankorsningar och anslutningar. Sammantaget gör det att olycksrisken är stor och framkomligheten dålig i högtrafik.

Det är nu viktigt att prioritera arbetet med att bygga ut sträckan fram till trafikplats Slättäng, där riksväg 26 och riksväg 47 delar sig. Trafikverket har tillsammans med Mullsjö kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för sträckan Mullsjö–Slättäng. Sträckan föreslås i huvudsak byggas om till två-plus-ett-väg med undantag för några enstaka sträckor ett-plus-ett, med mittseparering och viltstängsel utmed vägen. Hastighetshöjning föreslås till 100km/h. En gång- och cykelbana byggs mellan norra infarten till Mullsjö och Broholm. Sträckans längd är 18 kilometer och den beräknas kosta cirka 171 miljoner kronor.

Vägsträckan finns utpekad i Trafikverkets plan som namngiven investering som föreslås förberedas för byggstart senare under planperioden 2024–2029. Det är angeläget att sträckan prioriteras och tidigareläggs i framtagandet av den nationella planen. Nu är det viktigt att regeringen inte drar ombyggnationen i långbänk utan prioriterar vägen så att ombyggnationen kan komma igång tidigare. Detta bör ges regeringen till känna.

Andreas Carlson (KD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion

Händelser

Inlämnad: 2019-09-10 Granskad: 2019-09-11
Yrkanden (1)