Förbud mot att hålla delfiner i fångenskap

Motion 2019/20:576 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)

av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot att hålla delfiner i fångenskap och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Förutsättningar att främja god välfärd och tillgodose naturligt beteende saknas

Den nya djurskyddslagen (2018:1192)) syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Vidare ska djur hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att

  1. deras välfärd främjas
  2. de kan utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende) och
  3. beteendestörningar förebyggs

Delfiner är vilda djur som är anpassade för att röra sig över stora ytor och jaga tillsammans. I sin naturliga miljö lever de i sociala strukturer med starka band till andra gruppmedlemmar. De är kognitivt komplexa varelser med hög intelligens. I fångenskap ges de inte den sociala och miljömässiga stimulans som är nödvändig för deras välfärd. De kan heller inte utöva sitt naturliga beteende, t.ex. i samband med jakt. Trots att delfiner på delfinarier hålls i en miljö fri från rovdjur och andra hot är dödligheten för delfiner i fångenskap högre än för delfiner i det vilda.

Skälet för att hålla delfiner i fångenskap och utföra shower anges vara att det är ett sätt att utbilda och skapa engagemang. Delfinshowernas bidrag till utbildning är tveksamt. Vanligtvis innehåller föreställningarna mer spektakulära och känsloladdade element som inte förekommer i det vilda. Det bidrar knappast till ökad kunskap om delfiner eller att människor engageras i hoten mot havet och de hot som finns mot vilda delfiner och valar. Det är förbjudet att offentligt vid cirkus flytta runt och förevisa djurslag som apor, säldjur, elefanter och tigrar. Delfiner är en av få kvarvarande vilda arter som fortfarande tillåts visas upp för allmänheten i shower.

Delfiner började hållas i fångenskap för omkring 80 år sedan. Forskning som genomförts på vilda delfiner under de senaste decennierna har bidragit till ny kunskap om delfiners behov och naturliga beteende samt kunskap om hur kognitivt komplexa och sociala djur delfiner är. Det har lett till en förändrad vetenskaplig syn på förutsättningarna för att tillgodose delfiners behov i fångenskap.

Mot bakgrund av numera etablerad kunskap om marina däggdjurs behov, förmågor och naturliga beteende beslöt Kanada nyligen att förbjuda hållning, avel, handel och infångande av delfiner och valar. De djur som hålls på anläggningarna i dag kommer att få hållas kvar så länge inga nya avlas fram.

Ett etiskt alternativ för att ta fortsatt ansvar för de delfiner som i dag hålls på delfinarier bör vara djurfristäder i öppet vatten där forskning kan bedrivas och där besökare, t.ex. via undervattenskameror, kan lära sig om delfiners naturliga beteenden och om hoten mot dem.

Ett förbud mot hållning, avel och uppvisning av delfiner i fångenskap är i linje med Sveriges nya djurskyddslagstiftning som syftar till att främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Riksdagen bör därför ge regeringen i uppgift att lagstifta emot hållning av delfiner i fångenskap i Sverige. Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna som sin mening.

Elisabeth Falkhaven (MP)

Emma Hult (MP)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-27 Granskad: 2019-09-27
Yrkanden (1)