Prioritera Hjulstabron i en nationell plan

Motion 2019/20:3367 av Hans Ekström m.fl. (S)

av Hans Ekström m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplanen studera förutsättningarna för att prioritera Hjulstabron och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Riksväg 55 från Norrköping till Uppsala har en betydelsefull roll i det nationella vägnätet. Hjulstabron över Mälaren, som ligger mellan Strängnäs och Enköping, är en del av väg 55. Den är nödvändig för såväl vägtrafikanter som sjöfarten.

Hjulstabron når sin maximala livslängd inom så kort tid som 1828 år. Därför kommer det i närtid att krävas stora reinvesteringar, drift och underhåll under kommande planperiod om mer än 100 mnkr. Dock finns Hjulstabron enbart med som finansierat objekt ifall planramen utökas med 10 procent. Det vore dålig samhällsplanering och ett stort resursslöseri att först finansiera dyr renovering för att därefter bygga ny bro. Resurser för om- och nybyggnad bör därför prioriteras i den nationella planen redan nu.

Hjulstabrons utformning behöver dessutom förändras, om fartyg som Mälarprojektet medger ska kunna passera bron. Utan en anpassad bro uppnår inte Mälarprojektet sina mål. Det innebär att de stora investeringar som görs i hamnar, sluss och farled inte kommer att kunna nyttjas fullt ut på grund av bron.

Det innebär också större synergieffekter kopplat till projektet om Hjulstabron ifall det samplaneras med den ombyggnad som skall göras i området på väg 55 mellan Strängnäs och Enköping.

Prioritera därför Hjulstabron så att den får finansiering och att projektet kan samplaneras i tid med ombyggnad av väg 55.  Det innebär samtidigt en satsning på sjöfarten, genom Mälarprojektet och en förbättring av 55:an som nationellt vägstråk.

Hans Ekström (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)