Samordning mellan Kustbevakningen och gränspolisen

Motion 2019/20:3346 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att öka samordningen och slå samman Kustbevakningen och gränspolisen till en enhet med en gemensam styrning och budget och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Gränspolisen och Kustbevakningen är i dag två separata myndigheter, men det finns tydliga argument till varför dessa två bör tillhöra samma myndighet med en gemensam styrning och en gemensam budget. Ett ökat samarbete och gemensam ledning mellan gränspolisen och Kustbevakningen skulle sannolikt kunna höja myndigheternas effek­tivitet och samtidigt öka tydligheten och ansvarsfördelningen kring arbetsuppgifterna som i dag fördelas mellan myndigheterna.

En översyn av inrättandet av en gemensam myndighet med gemensam styrning och budget bör därför genomföras.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)