Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2019/20:3328 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt satsning på Lantmäteriets arbete med kortare handläggningstider och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt avveckling av stödet för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortsatt avveckling av investeringsstödet för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Bostadspolitisk utveckling

20 600

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

25 000

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

43 000

1:4

Boverket

333 462

−22 000

1:5

Statens geotekniska institut

50 500

−400

1:6

Lantmäteriet

660 686

+15 000

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

165 000

−165 000

1:8

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

2 100 000

−2 100 000

1:9

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

34 000

1:10

Innovativt och hållbart byggande

25 000

2:1

Konsumentverket

169 819

−2 000

2:2

Allmänna reklamationsnämnden

52 582

−400

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen

25 565

−200

2:4

Åtgärder på konsumentområdet

16 934

2:5

Bidrag till miljömärkning av produkter

4 374

Summa

3 726 522

−2 275 000

Politikens inriktning

Sveriges långvariga bostadsbrist har under senare år utvecklats till en akut bostadskris. Bostadskrisen hindrar människor, särskilt unga och nyanlända, från att flytta till sin första bostad. Tillväxten hämmas när företag har svårt att anställa ny personal. Under föregående mandatperiod fick dock behovet av reformer stå tillbaka till förmån för en återgång till ineffektiv subventionspolitik som inte efterfrågas av byggbranschen. Subventionerna har varit dåligt utformade och i första hand gått till projekt som ändå skulle ha genomförts. Moderaterna anser att svensk bostadspolitik är i behov av ett högt reformtempo för att ytterligare sänka trösklarna att bygga och främja långsiktiga, förutsebara spelregler. Det handlar bland annat om att minska överklagande­problematiken, reformera riksintressesystemet och strandskyddet, incitament för snabbare handläggning och införa bättre plan- och byggregler.

Bostadspolitiken måste präglas av reformer som underlättar bostadsförsörjningen och gör det enklare att bygga och sänker trösklarna till bostadsmarknaden. Ineffektiva och kostsamma statliga subventioner är inte lösningen på den svenska bostadsbristen eller ansvarsfull användning av skattemedel. Därför påbörjades en avveckling av stöden i och med Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019. Att regeringen nu föreslår en återgång till samma ineffektiva politik som prövats och misslyckats under den förra mandatperioden bådar inte gott för alla de människor som väntar på en möjlighet till ett första eller nytt boende. Moderaterna föreslår alltjämt att investerings­stödet för hyresbostäder och studentbostäder successivt ska avvecklas för att marknaden ska kunna anpassas till ett normalläge utan subventioner som snedvrider konkurrensen.

Anslagsförändringar

Anslag 1:4 Boverket

Moderaterna minskar anslaget till Boverket med 20 miljoner kronor från och med 2020 för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Moderaterna minskar även anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.  

Anslag 1:5 Statens geotekniska institut

Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. 

Anslag 1:6 Lantmäteriet

Lantmäteriet spelar genom sin verksamhet inom inskrivning, fastighetsindelning och fastighetsinformation en viktig roll för såväl de större byggherrarnas nybyggnation som för enskildas fastighetsförvaltning och överlåtelser. Myndigheten har påbörjat ett omfattande arbete för att förbättra handläggningstider med kunden i fokus. Moderaterna ökar Lantmäteriets anslag med 20 miljoner kronor från och med 2020 för att förstärka arbetet med myndighetens handläggningstider. 

Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.  

Anslag 1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer föreslås minska med 165 miljoner kronor år 2020. Anslaget beräknas minska med 50 miljoner kronor år 2021. Med ökande krav och förväntningar från fastighetsägare om att staten ska bidra med resurser för energieffektivisering och renovering följer att planerade renoveringar och investeringar riskerar att skjutas upp. När statliga stöd för tillfället uteblir och planeringsprojekt styrs av förväntningar om att få stöd i framtiden uppstår problemet att fastigheters renoveringsplaner senareläggs. Stödet kan således betraktas som kontraproduktivt. Det skickar även fel signaler till de fastighetsägare som varit proaktiva med renoverings- och energieffektiviseringsarbete att de inte premieras medan de som inte som bedrivit ett lika ambitiöst arbete med att renovera och rusta upp sina fastigheter får ta del av statliga stöd. Därför avvecklas stödet.

Anslag 1:8 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

Moderaterna minskar anslaget till investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande med 2100 miljoner kronor för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Anslaget beräknas år 2021 minska med 3150 miljoner kronor och år 2022 med 2950 miljoner kronor. Det statliga investeringsstödet har haft som syfte att bidra till ökat bostadsbyggande av hyresrätter. Investeringsstödet är dyrt och ineffektivt. Det har inte nämnvärt bidragit till ett ökat bostadsbyggande och löser inte de problem som orsakat bostadsbristen och köerna som präglar den svenska hyresrättsmarknaden. Intresset från byggbranschen för investeringsstödet har varit anmärkningsvärt lågt. Subventionen är dåligt utformad och går i första hand till projekt som ändå skulle ha genomförts. De av regeringen föreslagna förändringarna av stödet förändrar inte dessa problem. Moderaterna anser därför alltjämt att investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder ska avvecklas.

Anslag 2:1 Konsumentverket  

Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.

Anslag 2:2 Allmänna reklamationsnämnden

Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.  

Anslag 2:3 Fastighetsmäklarinspektionen  

Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.  

Carl-Oskar Bohlin (M)

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Lars Beckman (M)

David Josefsson (M)

Maria Stockhaus (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)