Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:3324 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvalificeringsregler för garantipension och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Garantipension till ålderspension

14 940 800

−700 000

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

9 804 900

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

10 026 300

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 174 500

+300 000

2:1

Pensionsmyndigheten

595 896

−5 000

Summa

36 542 396

−405 000

Politikens inriktning

Inledning

Det finns ca 2 miljoner ålderspensionärer. Antalet ökar och kommer att fortsätta öka, dels på grund av en ökande medellivslängd, dels på grund av storleken på de årskullar som närmar sig pensionsåldern.

För att långsiktigt säkra pensionssystemets hållbarhet och ge goda förutsättningar till en god utveckling av pensioner är det av största vikt att sysselsättningen ökar och att åtgärder vidtas för att möjliggöra att fler löntagare kan arbeta längre. Vi värnar pensionsöverenskommelsen, och alla förändringar som rör denna överenskommelse måste ske i samförstånd mellan de partier som slutit överenskommelsen.

Anslag 1:1 Garantipension till ålderspension

Garantipensionssystemet är en grundtrygghet för dem som haft låg eller ingen inkomst. Systemet har en inbyggd kvalificeringsmodell. För att få full garantipension krävs att man har bott minst 40 år i Sverige. Har man bott i Sverige kortare tid minskar garantipensionen med 1/40 för varje år som saknas. Om de totala pensionsförmånerna inte räcker till finns äldreförsörjningsstöd. För personer som kommit som flykting eller skyddsbehövande finns en undantagsregel som innebär att bosättningstiden i hemlandet räknas in i försäkringstiden. Därmed skiljer sig ersättningen för olika grupper utrikes födda och kvalificeringsmodellen sätts ur spel. Moderaterna föreslår att undantaget i kvalificeringsregeln för garantipension tas bort. Samma kvalificeringsregler ska gälla för alla. Förslaget beräknas innebära en besparing för de offentliga finanserna med 700 miljoner kronor 2020, 800 miljoner 2021 och 900 miljoner 2022

Anslag 1:4 Äldreförsörjningsstöd

Eftersom Moderaterna föreslår att undantaget i kvalificeringsreglerna för garantipension tas bort kommer en konsekvens vara att vissa personer som kom till Sverige som flykting eller skyddsbehövande istället behöver få sin försörjning genom äldreför­sörjningsstödet. Förslaget beräknas innebära en ökning av kostnaderna för de offentliga finanserna med 300 miljoner kronor per år under 2020 och 2021 och 400 miljoner 2022.

Anslag 2:1 Pensionsmyndigheten

Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med


50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen, vilket beräknas stärka de offentliga finanserna med 5 miljoner kronor.

Maria Malmer Stenergard (M)

Katarina Brännström (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arin Karapet (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)