Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2019/20:3314 av Niklas Wykman m.fl. (M)

av Niklas Wykman m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution enligt förslaget i tabellen i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minskade resurser till Skatteverket och tillkännager detta för regeringen.

Politikens inriktning

I Moderaternas och Kristdemokraternas budget som beslutades av riksdagen i december 2018 förstärktes anslaget till Tullverket i syfte att stärka myndigheten och det svenska gränsskyddet. Satsningar som är helt nödvändiga för att exempelvis stoppa smugglingen av narkotika och vapen till de kriminella gängen. Moderaterna fortsätter den satsningen på Tullverket även 2020 och framåt.

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Skatteverket

7 924 955

−243 286

1:2

Tullverket

2 123 025

1:3

Kronofogdemyndigheten

2 009 009

−19 051

Summa

12 056 989

−262 337

Anslag 1:1 Skatteverket

Moderaterna avvisar regeringens förslag om införande av ett ingångsavdrag. Moderaterna avvisar därför även regeringens förslag om ökat anslag till Skatteverket för utveckling av it-stöd och arbetssätt för införande av ingångsavdraget till förmån för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen

Anslag 1:3 Kronofogdemyndigheten

Moderaterna minskar anslaget med 19 miljoner kronor till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen.

Niklas Wykman (M)

Helena Bouveng (M)

Boriana Åberg (M)

Kjell Jansson (M)

Fredrik Schulte (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)