Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2019/20:3299 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om flerbarnstillägg och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Barnbidrag

33 493 943

−300 000

1:2

Föräldraförsäkring

47 288 762

1:3

Underhållsstöd

2 627 264

1:4

Adoptionsbidrag

20 184

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

997 300

−150 000

1:6

Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag

4 691 391

1:7

Pensionsrätt för barnår

7 565 300

1:8

Bostadsbidrag

4 746 176

Summa

101 430 320

−450 000

Politikens inriktning

Inledning

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi har föräldraförsäkringen och en väl utbyggd barnomsorg som ger förutsättningar för föräldrar att ta ett stort ansvar för barn och samtidigt förvärvsarbeta. Moderaterna tar ansvar för att Sverige ska fortsätta kunna ha ett väl utbyggt system för barnomsorg.

Anslag 1:1 Barnbidrag

Moderaterna anser att man bör få full tillgång till svenska bidrag och ersättningar enbart genom eget arbete eller genom permanent och laglig bosättning i Sverige. I annat fall bör ersättningarna begränsas till en grundläggande generell trygghet. Detta innebär bland annat att flerbarnstillägg enbart ska utgå till den som är medborgare eller som har arbete för att motverka att personer hamnar utanför samhället. Detta beräknas innebära en besparing jämfört med regeringens förslag med drygt 300 miljoner kronor för år 2020 samt 200 miljoner kronor för år 2021 och 2022.

Anslag 1:2 Föräldraförsäkring

Som en effekt av höjd mervärdesskatt kommer anslaget till föräldraförsäkringen att höjas med 100 miljoner kronor från och med år 2021. Moderaterna säger också nej till ingångsavdraget vilket ökar anslaget med ytterligare 100 miljoner kronor från och med år 2022.

Anslag 1:5 Barnpension och efterlevandestöd

Ensamkommande barn och ungdomar försörjs av samhället genom placeringen i HVB-hem, stödboende eller familjehem. I underhållsstödet finns tydliga regler om att barn som får vård på institution på statens bekostnad eller vårdas i familjehem, stödboende eller HVB inte har rätt till underhållsstöd. Efterlevandestödet bör få samma tydliga lagstiftning och den som bor i offentligt finansierad verksamhet ska inte ha rätt till efterlevandestöd. Moderaterna minskar därför anslaget med 150 miljoner kronor för år 2020–2022.


Anslag 1:8 Bostadsbidrag

Moderaterna ökar anslaget med 90 miljoner kronor från år 2022. Kostnaderna för bostadsbidraget ökar som en effekt av tidsgränsen i aktivitetsstödet.

Maria Malmer Stenergard (M)

Katarina Brännström (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arin Karapet (M)

Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)