Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:3294 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till elektrifiering av fordonssektorn och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsanvisning

Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tabell 1 Moderaternas förslag till anslag för 2020 uttryckt som differens gentemot regeringens förslag

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (M)

1:1

Verket för innovationssystem

253 190

−7 000

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 953 255

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

759 268

−6 000

1:4

Tillväxtverket

284 375

−2 000

1:5

Näringslivsutveckling

793 022

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

62 567

1:7

Turistfrämjande

104 613

1:8

Sveriges geologiska undersökning

239 665

−2 000

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 923

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

1:11

Bolagsverket

47 285

1:12

Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

1:13

Konkurrensverket

155 431

−1 000

1:14

Konkurrensforskning

10 804

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

159 910

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

24 850

1:17

Kapitalinsatser i statligt ägda företag

76 000

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

269 472

1:21

Patent- och registreringsverket

336 770

−9 000

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighets­verksamhet

36 055

2:2

Kommerskollegium

91 809

−1 000

2:3

Exportfrämjande verksamhet

366 867

2:4

Investeringsfrämjande

72 772

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 336

2:7

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

50 000

Summa

7 263 863

−28 000

Motivering

Anslag 1:1 Verket för innovationssystem

Anslaget föreslås minska med sju miljoner kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot bakgrund av detta föreslås även anslaget minska med sju miljoner kronor år 2021 och sju miljoner kronor år 2022.

Anslag 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel

Anslaget föreslås minska med sex miljoner kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot bakgrund av detta föreslås även anslaget minska med sex miljoner kronor år 2021 och sex miljoner kronor år 2022.

Anslag 1:4 Tillväxtverket

Anslaget föreslås minska med två miljoner kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot bakgrund av detta föreslås även anslaget minska med två miljoner kronor år 2021 och två miljoner kronor år 2022.

Anslag 1:5 Näringslivsutveckling

2018 infördes ett stöd till elektrifiering av fordonssektorn och det togs sedan vidare i Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation för 2019. En stor del av stödet ska användas för att finansiera en nationell testanläggning för elfordon i Göteborg.

Inom ramen för anslag 1:5 Näringslivsutveckling vill Moderaterna utöka stödet för elektrifiering av fordonssektorn med 100 miljoner kronor per år från och med 2020. Utöver dagens finansiering till testanläggning ska de nya medlen, i första hand, gå till projekt som utvecklar ny teknik för omställning av transportsektorn.

Moderaterna avvisar regeringens föreslagna anslagsökning vad gäller nationella innovationsrådet till förmån för satsningar på elektrifiering av fordonssektorn.

Anslag 1:8 Sveriges geologiska undersökning

Anslaget föreslås minska med två miljoner kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot bakgrund av detta föreslås även anslaget minska med två miljoner kronor år 2021 och två miljoner kronor år 2022.

Anslag 1:13 Konkurrensverket

Anslaget föreslås minska med en miljon kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot bakgrund av detta föreslås även anslaget minska med en miljon kronor år 2021 och en miljon kronor år 2022.

Anslag 1:21 Patent- och registreringsverket

Anslaget föreslås minska med nio miljoner kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot bakgrund av detta föreslås även anslaget minska med nio miljoner kronor år 2021 och nio miljoner kronor år 2022.

Anslag 2:2 Kommerskollegium

Anslaget föreslås minska med en miljon kronor år 2020. Moderaterna minskar anslaget till följd av att pris- och löneomräkningen reduceras med 50 procent för att finansiera andra prioriterade reformer i budgetmotionen. Mot bakgrund av detta föreslås även anslaget minska med en miljon kronor år 2021 och en miljon kronor år 2022.

Lars Hjälmered (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)