Ny medicinsk bedömning för assistansberättigade

Motion 2019/20:3292 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beslut om assistansersättning ska kunna omprövas genom en ny bedömning utan att behöva gå via domstol och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är oroväckande att LSS-lagens ursprungliga intentioner, vad gäller personlig assistans, förefaller ha urgröpts genom illa förd politik och begränsande domar de senaste åren. De snäva tolkningarna av domarna är oförenliga med LSS:s ursprungliga intentioner och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, eftersom det ofta leder till att människor inte har samma rätt och tillgång till samhället på lika villkor. I FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning fastslås rätten till självbestämmande och rätten att kunna delta i samhället. Sverige, som ratificerat FN:s konvention, har ett ansvar att se till att rättig­heterna i konventionen också uppfylls. Konventionen säger att personer med funktions­nedsättning ska ha tillgång till olika former av samhällsservice, som ger ett nödvändigt stöd för att förhindra utanförskap och avskildhet från samhället. Trots detta nekas i dag allt fler personer med funktionsnedsättning rätt till stöd på grund av de regler och rikt­linjer som nu blivit praxis.

Det är viktigt att säkra upp kvalitén för de som är berättigade till assistansersättning genom att de som beviljar ersättningen har rätt kompetens. Det borde vara självklart att


man kan begära ny medicinsk bedömning av medicinsk eller högre omvårdnads­kompetens ifall man fått avslag, istället för att gå till domstol.

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)