Utbyggnad av Bohusbanan

Motion 2019/20:3232 av Aron Emilsson (SD)

av Aron Emilsson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över möjligheterna att utöka Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västra Götalandsregionen är i många avseenden en tillväxtregion och en stark arbets­marknadsregion, såväl utifrån stråken omkring Göteborg som utifrån näringar på lands­bygd och i större och mindre städer och tätorter runtom i regionen. Samtidigt ser vi stora behov av infrastrukturinvesteringar, inte minst i järnväg.

Bohusbanan är en järnvägssträcka som länge varit eftersatt och regeringen har såhär långt inte visat något större intresse för att rusta upp järnvägen. Rapporter har visat samhällsnyttan av ett dubbelspår.

Man räknar med att restiden längs sträckan skulle minska avsevärt vid en upprust­ning av Bohusbanan. Därtill ser det ut att vara en lönsam investering. Västsvenska Handelskammaren har tillsammans med ett flertal kommuner längs sträckan Göteborg–Uddevalla låtit undersöka saken och inte minst den samhällsekonomiska nyttan med dubbelspår. Man har då konstaterat att nyttan med marginal överstiger kostnaden.

Vinsterna med en investering av det här slaget är förstås flera. Arbetsmarknadsregionen växer och pendlingsmöjligheterna ökar, då avstånd och restid minskar. Detta såväl för bosatta orter längs sträckan som för den gränsöverskridande pendlingen till och från Norge. Studerande skulle naturligtvis också gynnas av utbyggnaden.

Restiden mellan exempelvis Göteborg och Uddevalla skulle minska radikalt och bara vara aningen längre än mellan Trollhättan och Göteborg. Utifrån tidigare utbygg­nader av den sistnämnda sträckan kan man konstatera att pendlingen ökat och fastig­hetspriser stigit. Kollektivtrafiken i stort gynnas naturligtvis också av en utbyggnad. Vinsterna är sålunda flera.

Med intresse kan vi notera att det verkar råda en bred enighet i frågan över parti­gränserna, vilket torde vara ett incitament för en skyndsam utveckling i frågan. Riksdagen bör tillkänna för regeringen som sin mening att skyndsamt se över möjligheterna till en utbyggnad av Bohusbanan mot bakgrund av vad som här framförts.

Aron Emilsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)