Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter

Motion 2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa mellanvårdsinsatser i psykiatrin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård kan steget till sjukskrivning i hemmet bli ett alltför stort steg och det återbesök i öppenvården som erbjuds några veckor senare inte vara tillräckligt för att hindra återinsjuknande. Det behövs ett mellanalternativ så att patienter har någonstans att landa efter en lång sjukhusvistelse.

Omsorgen efter slutenvården för dessa patienter förutsätter ett aktivt samarbete mellan primärvård, kommun, landsting och anhöriga. Detta fungerar många gånger inte, på grund av bristande kunskap och samordning mellan olika aktörer.

Psykiatrin skulle kunna få ett uppdrag att etablera s.k. mellanvårdsinsatser t.ex. i form av ett mellanvårdsteam, där det finns tillgänglig psykiatrisk kompetens. Under denna mellanvårdsperiod kan fler aktörer kopplas in för samordning mellan kommun, landsting och närstående. Dessa insatser kan förhindra återinsjuknande för patienter med t.ex. svårare depressioner eller psykosdiagnoser, som idag saknar ett mellanvårdsalternativ.

Genom ett hälsofrämjande arbetssätt kan mellanvårdsteamen identifiera risker på ett tidigt stadium för att förhindra längre slutenvård. Patienterna kan även få en genomgång av alla de tunga mediciner de måste konsumera dagligen. Även närstående till patienten behöver få bättre stöd.

Utveckling av eftervården för att personer med psykiska sjukdomar kan öka förutsättningarna för jämlik vård och skapa bättre tillgång till rekommenderade metoder.

Sultan Kayhan (S)

Anders Österberg (S)

Kadir Kasirga (S)

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Thomas Hammarberg (S)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)