Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas

Motion 2019/20:3184 av Runar Filper (SD)

av Runar Filper (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmärksamma allmänheten om svenskbefolkningen i Argentina och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara, levandegöra och samla kunskap om Argentinasvenskarnas dialekter och kulturer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För mer än hundra år sedan, framför allt under utvandrarvågorna mellan 1890 och 1910, emigrerade flera tusen svenskar till Sydamerika, företrädesvis till Brasilien. I och med svåra förhållanden och umbäranden blev många offer för sjukdomar, epidemier och fattigdom, medan några hundra återvände till Sverige. Något tusental, emellertid, drog söderut in i Argentina där man fann bördigare jord och bättre levnadsförhållanden.

Denna utvandrarkategori är nästan helt okänd för gemene man i Sverige, men faktum är att än i dag finns en svensktalande befolkning kvar i provinsen Misiones, där man bildade kolonin Villa Svea eller Oberá som staden i dag heter. Här bildade man också en församling med egen kyrkogård. Kyrkan ”Olaus Petri” och skolan ”Instituto Carlos Linneo” vittnar om arvet, liksom svenskklingande namn, firande av svenska hög­tider, traditioner och maträtter. Om detta finns ingenting i den svenska skolundervis­ningen. Prins Wilhelm av Sverige skrev 1948 ”Röda jordens svenskar”, vilket i stort är det som skrivits om våra argentinska svenskättlingar i den svenska litteraturen.

Liksom för dagens invandrargrupper i Sverige betyder självklart rötterna och tradi­tionerna mycket för dessa svenskättlingar. Jag föreslår att Institutet för språk och folk­minnen ska få ett uttalat uppdrag att bevara, levandegöra och samla kunskap om Argentinasvenskarnas dialekter och kulturer.

Det minsta regeringen kan göra är att på något sätt uppmärksamma våra medborgare om den stora grupp av svenskättlingar som slog sig ned i Misionesprovinsen i Argentina och samtidigt se över hur man skulle kunna upplysa allmänheten om deras historia och kanske på något sätt celebrera våra ättlingar.

Runar Filper (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)