Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män

Motion 2019/20:3183 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra professionella gode män och förvaltare och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt register för gode män och tillkännager detta för regeringen.

Översyn och professionella gode män

Runt 123000 personer företräds i dag av en god man, förvaltare eller förordnad förmynd­are. Det handlar ofta om personer som har olika funktionshinder, en psykisk sjukdom eller demens eller om barn vars förmyndare inte kan hantera sin roll. Dessvärre har antal­et personer med behov av omfattande stöd stadigt ökat, vilket blir ett extra stort problem då det ställer krav på en god tillgång på duktiga, pålitliga och seriösa gode män.

Bristerna i dag är dessvärre många, vilket det har gått att se genom olika granskning­ar. I april 2016 redovisade SVT en granskning av hundratals tillsynsrapporter från läns­styrelserna. Då framkom det att gode män, förvaltare och förmyndare inte hade redo­visat vart de pengar som de hade fått förtroende att sköta hade tagit vägen. I SVT:s kontroll av över 8000 akter fick hälften av överförmyndarna kritik då de såg mellan fingrarna med felaktigheter som gode män, förmyndare och förvaltare begick. SVT kunde visa att hundratals miljoner kronor, tillhörande de fattiga och utsatta som skulle få samhällets stöd, hade försvunnit och mycket visade sig ha förts över till de gode männens egna konton. Länsstyrelserna i landet har efter granskningen kallat den råd­ande tillsynen för tandlös.

Det regelverk som finns i dag härstammar från 1924 års förmynderskapslagstiftning och infördes i föräldrabalken i princip utan ändring. Det är därför inte särskilt konstigt att det krävs en genomgripande översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män, vilket riksdagen bör tillkännage för regeringen. Regeringen bör även uppdras att återkomma med ett förslag till lagstiftning med syftet att möjliggöra professionella gode män och förvaltare.

Nationellt register

Regeringen Löfven har genom ett tillkännagivande uppmanats att följa upp lagstiftning­en om överförmyndare, gode män och förvaltare. Som följd av det ökande antalet per­soner i behov av långsiktigt stöd är en sådan uppföljning extra viktig. Riksrevisionen riktade genom en granskningsrapport (2017:33) hård kritik mot dagens system för ställ­företrädare och överförmyndare. För dem som har satt sig in i dagens system råder det inget tvivel om att exemplen där enskilda lidit ekonomisk, personlig eller rättslig skada på grund av ett bristfälligt system och kontroll rörande förvaltare och gode män är många. Att ställa upp som god man är och ska vara en mycket viktig samhällsinsats. Av den anledningen krävs det en god kontroll över gode män. Regeringen bör verka för att införa ett nationellt register över gode män.

Markus Wiechel (SD)

Mikael Strandman (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)