Rekrytering av rektorer

Motion 2019/20:3177 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att rekrytera rektorer till statliga, regionala eller kommunala skolor internt inom respektive skola och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka andelen rektorer med lärarbakgrund och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Istället för att rektorer tillsätts genom lärare på berörd skola har utvecklingen gått åt fel håll. Det blir allt vanligare att personer som innehar olika positioner har blivit tillsatta utifrån av personer som inte har rätt insyn för att förstå de behov som finns för berörd position. Detta har inneburit flera problem och för en god sammanhållning krävs det dels att den som har en viktig position har en bred kunskap om det vederbörande arbetar med, dels att tilliten och respekten från övriga anställda är hög. Det finns därtill ett värde i om personen i fråga kanske till och med har arbetat med andra saker inom den aktuella skolorganisationen, gärna med en lärarbakgrund med grundläggande kunskap kring vad läraryrket har för utmaningar och andra påfrestningar samt vilka förut­sättningar, möjligheter och svårigheter som finns just där.

Vikten av att personkemin ska fungera, att anställda och rektorn har en bra relation, kan ej heller underskattas för att få en välfungerande verksamhet med en god arbets­miljö. I så hög grad som möjligt bör rektorer tillsättas genom en internrekrytering i landets olika skolor snarare än av utomstående. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att se över dagens system så att fler internrekryteringar av rektorer sker just internt av den personal som arbetar i skolan för att uppdrag tilldelas efter lämplighet, lojalitet och


tillit. Riksdagen bör således också ge regeringen till känna att det bör tillsättas en ut­redning av hur andelen rektorer med lärarbakgrund kan öka.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)