Bullernivåer för idrott

Motion 2019/20:3135 av Anna Wallentheim m.fl. (S)

av Anna Wallentheim m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över de allmänna råden om buller kopplat till motorbanor samt de idrottsanläggningar som lyder under definitionen industribuller och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver en levande idrottsrörelse, i hela landet. En självständig och fri idrotts­rörelse som ger människor chansen till ett aktivt liv, hela livet. Där idrotten inte bara är en del av samhället utan också är med och formar det.

Idrotten är en brobyggare och ett socialt kitt i vårt samhälle eftersom den skapar gemenskap mellan människor som annars inte skulle träffat varandra. Idrotten är en ekonomisk motor eftersom den skapar arbeten och ekonomisk tillväxt. Idrotten skapar bättre folkhälsa. Idrotten skapar positiva effekter för samhället och idrottens samhällsnytta har blivit ett centralt begrepp för både idrottsrörelsen och oss politiker. Idrotten ger också en demokratisk skolning eftersom många tar sina första ledar- eller styrelseuppdrag inom just idrotten. Men framför allt är idrotten en glädjespridare som skapar oerhört mycket nöje och välbefinnande, för både utövare och åskådare.

Idrotten är en fantastisk samhällskraft som vi verkligen måsta ta vara på och den svenska idrottsmodellen är en framgångssaga. Dock möter idrotten idag ett flertal hinder som hotar dess framtid och närvaro i samhället.

Ett av dessa hot är Naturvårdsverkets allmänna råd kring buller. De allmänna råden är gamla och behöver uppdateras efter dagens förutsättningar, inte minst i en tid där stillasittandet ökar.

Under de senaste åren har flertalet domstolsprövningar lett till inskränkningar av möjligheten till idrottsutövande kopplat till bullerproblematiken. Det finns ett flertal exempel där ljud från barns fotbollsspelande har klassats som buller. Men det gäller inte bara fotboll utan även tennis och motorsport där intilliggande fastigheter haft syn­punkter på bullernivåerna.

Buller från fotbollsplaner, tennisplaner och andra idrottsanläggningar likställs med industribuller. Det innebär att Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller tillämpas som utgångspunkt vid bedömning av bullernivåer trots att det av vägledningen framgår att den inte är framtagen för idrottsutövning. Det medför att de högsta tillåtna riktvärdena från idrottsanläggningar är 4550 dBA, beroende av tid på dygnet, vid yttervägg för intilliggande bostäder.

I ett aktuellt rättsfall, Boovallen i Nacka, konstaterar mark- och miljödomstolen att bullret från närliggande Värmdövägen medför högre bullernivåer för intilliggande bostäder jämfört med ljudet från fotbollsplanerna men eftersom det lyder under en annan kategori av buller så gäller andra riktvärden och det anses därmed inte utgöra en hälsorisk för närboende. 

Dagens regelverk innebär att ett flertal idrottsanläggningar hotas av nedläggning eller kraftiga inskränkningar i verksamheterna. I huvudsak är det idrottsanläggningar i tätorterna, områden där det redan idag råder stor brist på anläggningar, som drabbas när bullerreglerna inte är anpassade efter dagens krav.

Det är dags att modernisera regelverket för buller i anslutning till såväl fotbolls­planer som tennisanläggningar och motorbanor så att de inte försvårar eller omöjliggör för föreningslivet att bedriva och utveckla verksamheten samt erbjuda ännu fler barn och unga möjlighet att ta del av en fysiskt aktiv fritid och den gemenskap som föreningslivet innebär.

Anna Wallentheim (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Hans Hoff (S)

Lars Mejern Larsson (S)

Lawen Redar (S)

Åsa Karlsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)