Mini-jobs på svensk arbetsmarknad

Motion 2019/20:3114 av Lars Beckman (M)

av Lars Beckman (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en försöksverksamhet i Gävleborgs län för en ny arbetsmarknadsreform, mini-jobs, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svensk arbetsmarknad står med en betydande strukturarbetslöshet. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgår till 16 procent, samtidigt som arbetslösheten bland inrikes födda är rekordlåg.

Vissa län är mer drabbade än andra. I Gävleborgs län lever var femte invånare i yrkesaktiv ålder på offentlig försörjning från bidrags- och ersättningssystemen. Långtidsarbetslösheten är hög och ökar. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten bland utomeuropeiskt födda med 5,9 procent jämfört med förra året.

Som ett resultat av den misslyckade integrationen ökar kommunernas försörjnings­stöd. Enbart människor som försörjs på socialbidrag (ekonomiskt bistånd eller försörjningsstöd som det numera heter) uppgår till 2800 personer (räknat som helårsekvivalenter) för år 2018, en siffra som spås öka i takt med att konjunkturen försämras.

I Tyskland fungerar integrationen bättre än i Sverige. Arbetslösheten bland utrikes födda är nästan tio procentenheter lägre. En viktig förklaring är att trösklarna till arbete är lägre än i Sverige. Ingångslönen är lägre och Tyskland har även en modell mini-jobs som innebär att arbetssökande får möjlighet att arbeta deltid om 15 timmar per vecka, till en ersättning om 4500 kronor per månad.

Den typen av enkla jobb som reformen medfört stimulerar till nya anställningar och att människor i utanförskap gradvis kan arbeta sig upp från bidrag och passiva ersättningar.

Regeringen bör besluta om att se över möjligheten att genomföra en försöks­verksamhet i Gävleborgs län för en ny arbetsmarknadsreform om mini-jobs, under förutsättning att arbetsmarknadens parter tycker att det går att kombinera med den svenska modellen.

Exakt hur systemet kan utformas får utredas i samarbete med arbetsmarknadens parter, men en modell skulle kunna vara att länsstyrelsen står för kontroll och utformning. Sedan kan exempelvis Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) följa upp och utvärdera reformen under ett år. Antalet deltagare bör uppgå till minst 1000 personer år ett.

Syftet är att lyfta arbetslösa bort från kontraproduktiva försörjningsstöd till arbete och en mer meningsfull tillvaro. Samtidigt förbättras integrationen.

Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)