Öresundsmetron

Motion 2019/20:3099 av Noria Manouchi (M)

av Noria Manouchi (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att bygga en Öresundsmetro och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skåne och Malmö har stora demografiska och socioekonomiska utmaningar framöver. Arbetslösheten i Malmö är väsentligt mycket högre än i Stockholm och Göteborg. Orsakerna till det är många men lösningen är att få en högre sysselsättningsgrad genom en bättre fungerande arbetsmarknad. En mer integrerad region där Köpenhamn och Själland knyts ännu närmare Malmö skulle få goda effekter på sysselsättningen.

I Öresundsregionen bor strax över fyra miljoner människor och regionen väntas växa med tio procent inom tio år. Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. Även Köpenhamn växer snabbt på den danska sidan.

Öresundsmetron bidrar till ökad kapacitet och minskad sårbarhet för såväl lokala och regionala som internationella resor. Öresundsmetron binder ihop regionen och utvecklar arbetsmarknaden i en växande region. Öresundsmetron gör resan tvärs över Öresund attraktiv. Med metron som ett komplement år 2035 kan upp till en miljon fler invånare ta del av den ökade tillgängligheten inom en timmas restid till andra sidan sundet. Tågen kör med automatdrift vilket gör att turtätheten enkelt kan anpassas efter behov.

Öresundsmetron måste prioriteras för att regionen ska kunna utveckla det kollektiva resandet tvärs över Öresund och därigenom stärka och till fullo utnyttja potentialen i den gränsöverskridande arbets- och bostadsmarknaden i regionen.

Noria Manouchi (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)