Värdegrund och prioriteringsprinciper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Motion 2019/20:3071 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

av Barbro Westerholm m.fl. (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utveckling av en gemensam värdegrund och gemensamma prioriteringsprinciper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst i de fall då den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

År 1996 beslöt riksdagen om prioriteringar i hälso- och sjukvården och en allmän prioriteringsregel infördes i hälso- och sjukvårdslagen. Den uttrycks som att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ha företräde i vården. Någon sådan motsvarighet finns inte i den del av socialtjänstlagen som handlar om den kommunala vård- och omsorgsverksamheten.

Våren 2010 tog riksdagen beslut om propositionen Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116). Därmed infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen om en nationell värdegrund för äldreomsorgen. Värdegrundsinsatserna har en nära koppling till tillämpningen av prioriteringarna enligt hälso- och sjukvården och den lagstiftning vi har om samordning av hälso- och sjukvårdens insatser. I socialtjänstlagen tydliggörs detta genom bestämmelser om kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering när den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten (2kap. 7§ socialtjänstlagen [2001:453] samt 16 kap. 4§ i nya hälso- och sjukvårdslagen [2017:30]). För att detta ska fungera är det viktigt att de som har ansvar för tillämpningen av de olika lagstiftningarna har en gemensam värdegrund att stå på och att använda gemensamma prioriteringsprinciper.


Regeringen bör därför ta initiativ till nödvändiga förändringar i de olika lagarna så att de vid sin tillämpning står i samklang med varandra.

Barbro Westerholm (L)

Johan Pehrson (L)

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

Bengt Eliasson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)