Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2019/20:3058 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tulltjänstemäns bärande av tjänstevapen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tullverket är den enskilt viktigaste myndigheten med ansvaret för att säkerställa att grova brottslingar inte för in narkotika och illegala vapen i Sverige. Den svenska gränsen är dock 540 mil lång och Tullverkets personal uppger att personalstyrkan är för liten. I dag arbetar endast cirka 450 tulltjänstemän med att försöka motverka det ökade inflödet av framförallt narkotika och illegala vapen.

Om vi ska ha en chans mot den kriminella och organiserade brottsligheten och komma åt gängkriminaliteten, måste vi hejda inflödet av vapen och narkotika i så stor utsträckning vi bara kan, säger Johan Lindgren, ordförande för fack­organisationen Tull-Kust (källa: Tullen larmar: Kan inte stoppa flödet av knark och vapen, Metro den 29 augusti 2018).

Det är dock inte bara den underdimensionerade personalstyrkan som är problemet. Tullinspektörer förväntas ingripa mot grovt kriminella personer utan att ha tillgång till tjänstevapen. Det har tidigare uppmärksammats att tullen inte kontrollerat fordon för att det varit kvällstid och antalet passagerare i bilen varit högt, av rädsla för den egna säkerheten.

Precis som polisen arbetar tullinspektörerna mot grov organiserad brottslighet, men med den stora skillnaden att de inte får bära tjänstevapen i tillräcklig utsträckning. Det är orimligt att kräva att tullinspektörerna ska ingripa utan tjänstevapen i situationer då polisen inte gör det. Att tillkalla polis varje gång misstanke föreligger är orimligt. En sådan organisation skulle bli tungrodd, byråkratisk och ineffektiv.

I samband med terrordådet 2017 uppmärksammades en annan brist med att tullinspektörer inte bär tjänstevapen. När Polismyndigheten efterfrågade stöd från tulltjänstemän på Arlanda fanns det ingen möjlighet för dem att bära vapen. Skyddsombudet fattade då beslutet att skicka hem all obeväpnad personal.

Sett till enkäter som genomförts finns det vidare ett brett stöd bland anställda tulltjänstemän att få bära tjänstevapen, bland annat till följd av en höjd terrornivå och allt tyngre beslag.

Ingen ska få tillåtas smuggla in vapen och/eller narkotika obehindrat på grund av rädsla från tullinspektörernas sida. Om så sker har de kriminella lyckats med att sätta sig över rättvisan. För att öka tullinspektörernas säkerhet och effektivitet samt för att upprätthålla statens gränsskydd mot grov organiserad brottslighet, bör tullinspek­törernas möjlighet att bära tjänstevapen skyndsamt utvidgas. Möjligheten att bära tjänstevapen bör finnas vid all verksamhet där det finns ett befogat behov av detta.

Richard Jomshof (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)