Förebygga och ta bort gränshinder i Norden

Motion 2019/20:3042 av Pyry Niemi (S)

av Pyry Niemi (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om effektivare arbetsprocesser för att förebygga och ta bort gränshinder i Norden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Det är en stark men också förpliktigande utfästelse för det nordiska samarbetet. Statsministrarna enades om visionen 20/8 2019. Ett av fundamenten i det nordiska samarbetet är integration-mobilitet. Passfriheten mellan länderna är känd i hela världen och var faktiskt något som beslutades tidigt i Nordensamarbetet som grundades 1952. Att arbeta, turista, studera eller bosätta sig i ett annat nordiskt land är en självklarhet för alla boende i Norden, men det är långt ifrån självklart att det inte uppstår olika utmaningar vid gränspendling eller bosättning i annat nordiskt land skatter, pensioner, studiebidrag, deklarationer, a-kassa mm, frågorna är många och givetvis kopplade till nationell lagstiftning.

Nordiska ministerrådet har instiftat ett Gränshinderråd med syftet att lösa ut så många gränshinder som möjligt. Förra året 2018 löstes 14 gränshinder i Norden, i normalfallet rör det sig om 812 gränshinder/år. Det går således åt rätt håll och processerna blir allt bättre, men det brister dessvärre i hanteringen i de olika nordiska regeringarna trots förstärkta möjligheter för gränshinderrådet till bättre kontroll av och dialog med regeringarna.

Även den svenska regeringen behöver utföra ett förbättringsarbete för att förebygga tillkomsten av gränshinder och avlägsna existerande dito. Regeringskansliet bör utarbeta en handlingsmanual till departementen som ska följas vid införande av ny lagstiftning eller justering av existerande lagstiftning med syftet att motverka gränshinder i Norden. Detta sker ju vid implementering av tex EU-direktiv. Manualen bör innehålla allt ifrån juridisk vägledning till vikten av nödvändig dialog med ansvariga myndigheter. Det ska också vara en regel, inte ett undantag att genomföra den screeningen. För att vi ska nå visionen – att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region – bör även Sveriges regering anpassa lagstiftningsprocesserna efter visionens tydliga och framåtsyftande intentioner.

Pyry Niemi (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare