Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen

Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Kustbevakningen till ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En viktig del i det miljöarbete som sker till sjöss är tillsyn av svavelförordningen. Sedan svavelförordningen infördes har utsläppen av svaveldioxid minskat med över 70 procent, och partikelutsläppen med 50 procent i Göteborgs hamn.Fartyg har generellt sett både den tillåtna lågsvavliga oljan och den billigare högsvavliga oljan ombord. Idag används fasta mätstationer för att kontrollera svavelhalten i fartygens bränsle. Mätstationerna används också för att hjälpa till med selektering av vilka fartyg som skall kontrolleras när de kommer in till hamn. Detta ger dock fartygen möjlighet att byta bränsle innan mätstationerna. Det kan därför i efterhand vara svårt att avgöra vilken svavelhalt bränslet håller vid en viss tidpunkt. Även vid bunkring av bränsle finns möjliga felkällor. Komplexiteten, kontamineringsrisken och risken för felaktig leverans vid bunkring bidrar till att det med dagens sanktionssystem är näst intill omöjligt att lämna överträdelser till åtal som leder till fällande dom. Ärenden som är inlämnade för åtal avskrivs med motiveringen att det inte går att bevisa uppsåt eller styrka brott. Det finns ett stark ekonomiskt incitament för ett rederi att inte följa svavelförordningen och det är därför viktigt att göra en förflyttning av tillsynsansvaret för att möjliggöra att förordningen efterlevs i högre grad än idag. Detta ur både miljösynpunkt och för att konkurrens på lika villkor ska vara möjlig.

Det är viktigt att kunna utföra stickkontroller och mätningar ute till sjöss och vid hamn. Detta kan göras på många olika sätt men att kunna ta fartyget ”på bar gärning” är en av de vitala nycklarna för fällande dom. Kustbevakningen har både de kunskaper och befogenheter som behövs för provtagning och utredning. Båda dessa är viktiga komponenter för att möta uppgiften och att styrka brottet.

Detta är ett område där Kustbevakningen har bättre förutsättningar än nuvarande tillsynsmyndighet att kontrollera efterlevnaden av svavelförordningen.

Caroline Nordengrip (SD)

Roger Richthoff (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)