Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2019/20:3020 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell1 har vi inga avvikelser i för­hållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 24 Näringsliv

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:5

Näringslivsutveckling

793 022

+47 000

1:11

Bolagsverket

47 285

+5 000

Summa

7 263 863

+52 000

Anslag 1:5 Näringslivsutveckling

Vi föreslår ett riktat stöd till kvinnors företagande som ska bestå av en del för att underlätta yrkesnätverkande mellan kvinnor och en del som syftar till att stödja kvinnors innovation. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 30 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Den kooperativa företagsverksamheten är viktig för näringslivets utveckling. Vi menar delvis att anslaget måste höjas för att ytterligare stödja denna verksamhet och föreslår därför en ökning av medlen. Vi menar också att 40 miljoner av den föreslagna summan under anslaget till Tillväxtverket ska delas ut i syfte att skapa kooperativ utveckling. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 17 miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

1:11 Bolagsverket

Vi vill stärka Bolagsverkets arbete och insatser mot ekonomisk brottslighet och penningtvätt. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 5miljoner kronor jämfört med regeringen 2020.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Birger Lahti (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)