Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2019/20:3019 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell1 har vi inga avvikelser i förhållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 21 Energi

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:3

Insatser för förnybar elproduktion

25 000

+50 000

1:5

Laddinfrastruktur längs större vägar

50 000

+50 000

Nytt

Sol- och vindkraft offentliga byggnader

+750 000

Summa

3 468 932

+850 000

Anslag 1:3 Insatser för förnybar elproduktion

Vi avvisar regeringens förslag om att sänka medlen till den förnybara elproduktionen genom att slå ihop två tidigare anslag och lägga en mindre summa än tidigare år. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 50 miljoner kronor jämfört med regeringen.

Anslag 1:5 Laddinfrastruktur längs större vägar

Vi menar att regeringens höjning av stöd till laddinfrastruktur är bra men vill se en större satsning än regeringen. Vänsterpartiet föreslår en ökning av anslaget med 50 miljoner kronor jämfört med regeringen.

Nytt anslag: Sol- och vindkraft på offentliga byggnader

Vänsterpartiet anser att det allmänna ska gå före i energiomställningen. Som en del av vårt klimatpaket satsar vi därför på att offentliga byggnader såsom sjukhus och skolor ska få möjlighet att installera sol- och vindkraft. Vänsterpartiet föreslår att ett nytt anslag införs för att finansiera denna satsning. Anslaget ska uppgå till 750 miljoner kronor per år.

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Birger Lahti (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)