Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2019/20:3014 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell1 har vi inga avvikelser i för­hållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Garantipension till ålderspension

14 940 800

+5 800 000

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

10 026 300

−2 100 000

1:4

Äldreförsörjningsstöd

1 174 500

−100 000

Summa

36 542 396

+3 600 000

Anslag 1:1 Garantipension till ålderspension

De ekonomiska klyftorna i Sverige växer till följd av en ekonomisk politik som gynnar vissa mer än andra. Pensionssystemet är en del av den politiken. Garantipensionen är i dag konstruerad på så sätt att de som lever på garantipension halkat efter den övriga befolkningen, eftersom garantipensionen är prisindexerad i stället för inkomstindexerad. Sedan garantipensionen infördes 2003 har pensionärer med garantipension i genomsnitt haft en real inkomstökning på 15,7 procent i jämförelse med 44,6 procent för förvärvsarbetare.

För att åtgärda den stora klyftan som växt fram sedan 2003, mellan de som lever på garantipension och den övriga befolkningen, krävs en rejäl höjning av garanti­pensionerna. Vänsterpartiet menar att garantipensionärer inte ska behöva riskera fattigdom och att inkomstutvecklingen för gruppen på sikt behöver hålla jämna steg med den allmänna löneutvecklingen. Vi föreslår en höjning av garantipensionen med 1000 kronor per månad (0,258 prisbasbelopp) som ett första steg, i stället för regeringens föreslagna höjning om 200 kronor per månad. För att finansiera vår före­slagna höjning av garantipensionen vill vi anslå ytterligare 5,8 miljarder kronor till anslaget för 2020.

Till följd av förslaget om att införa en åldersfaktor i sjukförsäkringen minskar sannolikt kostnaderna för anslaget. Det beror på att delar av den grupp som genom förslaget får rätt till sjukersättning annars skulle erhålla garantipension. Hur stor gruppen är har inte gått att fastställa, varför vi inte föreslår några ändringar av anslaget som konsekvens av förslaget.

Anslag 1:3 Bostadstillägg till pensionärer

Till följd av förslaget om höjd garantipension minskar statens kostnader under anslaget. Bostadstillägget till pensionärer minskar med 2miljarder kronor och det särskilda bostadstillägget med 100 miljoner kronor för 2020.

Anslag 1:4 Äldreförsörjningsstöd

Till följd av förslaget om höjd garantipension minskar statens kostnader för äldre­försörjningsstöd. Anslaget minskar med 100 miljoner kronor för 2020.

Förslagen om höjd garantipension och Vänsterpartiets politik för ett bättre pensionssystem redovisas i motionen Alla ska kunna leva på sin pension (2019/20:587). De föreslagna kostnadsändringarna under utgiftsområdet bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2019:1019).

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ida Gabrielsson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)