Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2019/20:3013 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning  

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell1 har vi inga avvikelser i för­hållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

36 925 977

+678 000

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

42 150 170

+4 400 000

Summa

95 705 843

+5 078 000

Anslag 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.

Vänsterpartiet vill införa en särskild åldersfaktor i sjukersättningssystemet. Förslaget skulle innebära att många slipper ta ut inkomstpensionen i förtid och att kravet på omställning förändras vid 61 års ålder. Den försäkrade kommer då endast att prövas mot arbete inom ramen för det yrke hen har, inte mot hela arbetsmarknaden som i dag. För att bekosta denna reform utökas anslaget med 300 miljoner kronor för 2020, 400 miljoner kronor för 2021 och 500 miljoner kronor för 2022.

Som en konsekvens av vårt förslag att höja akassan ökar utgifterna för anslaget med 400 miljoner kronor år 2020.

Som en konsekvens av att Vänsterpartiet säger nej till höjd LAS- och pensionsålder minskar utgifterna för anslaget med 22 miljoner kronor år 2020.

Anslag 1:2 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

De som lever med sjuk- och aktivitetsersättning har betydligt lägre ekonomisk standard än befolkningen i stort. Många människor tvingas ut i fattigdom och har svårt att klara sin ekonomi, enbart på grund av att de blir sjuka. Lägst inkomster har de som får garanti- eller aktivitetsersättning då deras ersättningsnivåer inte baseras på tidigare inkomst. Detta vill Vänsterpartiet ändra på genom att höja garantinivåerna i sjuk- och aktivitetsersättningen med 0,3 prisbasbelopp. Kommunalskatten beräknas öka med 600 miljoner kronor per år för 2020 och 2021, samt 500 miljoner kronor för 2022 till följd av förslaget. Förslaget innebär en höjning från 9804 kr per månad till 10966 kronor per månad för den som har maximal garantiersättning. För att finansiera höjningen föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 2,1 miljarder kronor för 2020, 2miljarder kronor för 2021 och 1,9 miljarder kronor för 2022. De föreslagna anslagsändringarna till följd av den höjda nivån i sjuk- och aktivitetsersättningen bygger på beräkningar från riksdagens utredningstjänst (dnr 2019:599).

Som en del av förslaget om att införa en särskild åldersfaktor i sjukförsäkringen vill Vänsterpartiet att den som inte kan jobba fram till pension ska ha möjlighet att få sjuk­ersättning upp till 67 års ålder. För att bekosta denna reform föreslår Vänsterpartiet en ökning av anslaget med 2,3 miljarder kronor för 2020, 4,5 miljarder kronor för 2021 och 4,4 miljarder kronor för 2022. Till följd av detta förslag minskar sannolikt statens kostnader för garantipension under utgiftsområde 11 anslag 1:1 Garantipension till ålderspension. Bakgrunden till förslagen i denna motion utvecklas i motionen En ny sjukförsäkring (2019/20:3104).

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Ida Gabrielsson (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)