Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2019/20:3010 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka andelen bistånd som avsätts för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) till minst 10 procent av den totala biståndsbudgeten och tillkännager detta för regeringen.

Anslagsfördelning

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell1 har vi inga avvikelser i för­hållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

Nytt

Additionellt klimatbistånd

+500 000

Summa

45 989 153

+500 000

Nytt anslag: Additionellt klimatbistånd

Vänsterpartiet vill se ett nytt klimatbistånd som ska användas till förebyggande klimatåtgärder som motverkar konsekvenserna av de klimatförändringar vi redan ser. Klimatmålen måste gå före kortsiktiga vinstintressen, och den rika delen av världen måste ta sitt historiska ansvar. Det klimatbistånd vi föreslår ska bestå av nya additionella medel, dvs. vara ytterligare medel utöver det utlovade biståndet enligt enprocentsmålet och trappas upp under tre år. Pengarna kan t.ex. användas för omställning till ekologiskt hållbara jordbruk, teknikutveckling eller utbyggnad av förnybar energi. För detta ändamål införs ett nytt anslag som uppgår till 500 miljoner kronor för 2020, 750 miljoner kronor för 2021 och 1miljard kronor för 2022.

Satsningen utvecklas i motionen Klimat- och miljöfrågans påverkan på utrikes­politiken (2019/20:219).

SRHR i biståndet

Mot bakgrund av det växande hotet mot SRHR från konservativa och patriarkala krafter som är på frammarsch runt om i världen behöver området prioriteras ännu högre i Sveriges utvecklingssamarbete. Vänsterpartiet har länge drivit att minst 10 procent av biståndsbudgeten ska öronmärkas för SRHR. Enligt RFSU:s beräkningar har det svenska biståndet till SRHR mellan 2010 och 2017 ökat i reala termer men som andel av det totala biståndet legat på ungefär samma nivå, runt 6–7 procent av det totala biståndet.

Regeringen bör öka andelen bistånd som avsätts för arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) till minst 10 procent av den totala biståndsbudgeten. Detta bör riksdagen ställa sig bakom och ge regeringen till känna.

Vänsterpartiets politik för internationellt bistånd utvecklas i motionen En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling (2018/19:757).

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Yasmine Posio (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)