Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2019/20:3009 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 5 Internationell samverkan enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Anslagsfördelning  

Förutom de anslagsförändringar som redovisas i tabell 1 har vi inga avvikelser i för­hållande till regeringens förslag.

Tabell 1 Anslagsförslag 2020 för utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tusental kronor

Ramanslag

Regeringens förslag

Avvikelse från regeringen (V)

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

193 326

−10 000

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

176 215

+10 000

Summa

2 028 315

0

Anslag 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Under anslaget ger Sverige sedan 2013 ekonomiskt stöd till den amerikanska tanke­smedjan Atlantic Council. Tankesmedjan arbetar med globala säkerhetspolitiska frågor och transatlantiskt samarbete. Bland övriga bidragsgivare finns bland annat Nato, en lång rad Natoländer, flera stora oljebolag och oljeproducerande länder samt svenska vapentillverkaren Saab. Atlantic Councils nära band till Nato har belysts vid flera tillfällen, även om tankesmedjan beskriver sig som oberoende. Vänsterpartiet ser inte Nato eller Natoanknutna tankesmedjor som en del av Sveriges freds- och säkerhets­främjande verksamhet.

Vi föreslår därmed en minskning av anslaget med 10 miljoner kronor för att delvis finansiera ökningen av anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen. Minskningen ska ske genom minskat stöd till Atlantic Council och andra liknande organisationer.

Anslag 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

Ryssland är idag ett säkerhetspolitiskt hot, först och främst mot alla i Ryssland som motsätter sig styret i Kreml eller som inte passar in i det samhälle som Putin vill bygga. För ryska hbtq-personer, feminister, urfolksföreträdare, miljörörelser och vänster­aktivister är den egna regimen ett dagligt säkerhetshot. Rysslands imperialistiska politik utgör också ett direkt hot mot befolkningen i flera grannländer – mot Ukraina, Georgien, Moldavien och länderna i Centralasien. Den ryska oppositionen, bestående av modiga hbtq-aktivister, feminister, människorättsförsvarare och miljökämpar, behöver stöd från omvärlden. Att stödja dem är att stödja en demokratisk utveckling i Ryssland och att förbättra säkerheten för dem såväl som för Rysslands grannländer.

Mot den bakgrunden vill Vänsterpartiet trappa upp det svenska stödet till det ryska civilsamhället. Vi föreslår en årlig stegvis ökning med 10 miljoner kronor av anslaget i detta syfte. Vänsterpartiet vill således öka anslaget med 10 miljoner kronor för 2020, med 20 miljoner kronor för 2021 och med 30 miljoner kronor för 2022. Vänsterpartiets Rysslandspolitik utvecklas i motionen Ryssland (2019/20:3357).

Jonas Sjöstedt (V)

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Birger Lahti (V)

Karin Rågsjö (V)

Mia Sydow Mölleby (V)

Linda Westerlund Snecker (V)

Håkan Svenneling (V)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)