RUT-avdrag för taxiresor

Motion 2019/20:2998 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ett RUT-avdrag för taxiresor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag upplevs taxi vara för dyrt för att bli en naturlig del av kollektivtrafiken i människors vardag. Idag är 60 procent av taxins kostnader  skatter och avgifter. Införs ett rutavdrag för taxi så kostanden väsentligt lägre kommer fler att nyttja taxi. En del kanske då avstår att skaffa egen bil eller vissa hushåll kanske nöjer sig med en bil. Det skapar utrymme i städerna. Dessutom kan många nya jobb växa fram inom taxinäringen. Därför bör regeringen se över möjligheten att införa ett rut-avdrag för taxiresor.

Edward Riedl (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)