Förtroendet för allemansrätten

Motion 2019/20:2976 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en översyn av allemansrätten i syfte att stärka förtroendet för denna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska allemansrätten är signifikant för vårt land och är även inskriven i grundlagen. I korthet ger den möjlighet för den enskilde att vistas på privat mark under förutsättning att den enskilde också visar hänsyn och varsamhet mot naturen. Av sedvana är det också tillåtet att exempelvis plocka bär och svamp på någon annans mark.

På senare år har frågan om huruvida allemansrätten även omfattar kommersiell verksamhet debatterats allt flitigare. Högsta domstolen har meddelat att exempelvis forsränning för kommersiella syften är tillåtet på annans mark och samma sak anses gälla såväl bär- som svampplockning för försäljning. Detta bryter dock mot delar av äganderättens principer som rimligen bör ge ägaren av marken rätt till den ekonomiska avkastning som densamma kan ge. Allemansrätten är behjärtansvärd och bör värnas för privatpersoner men den bör inte möjliggöra för kommersiella intressen att, utan lov, bedriva kommersiell verksamhet på någon annans mark.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)