Förenklade strandskyddsregler

Motion 2019/20:2975 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera byggnadsreglerna gällande strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet. Området som omfattas av strandskyddet sträcker sig normalt 100 meter från strandkant både på land och i vatten­området, och kan i vissa fall efter beslut av länsstyrelsen utökas till 300 meter. Reglerna för att bygga inom strandskyddsområdet är många och långa. Kortfattat kan de samman­fattas med att dispens för byggnation inom området kan ges om byggnationen inte konkurrerar med strandskyddets syften, om byggnationen av olika skäl måste göra anspråk på det skyddade området för att fylla sitt syfte eller om byggnationen bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Det finns ingen nedre gräns för vilka vatten som omfattas av strandskyddsreglerna och det innebär att små rännilar och bäckar i teorin kan sätta käppar i hjulet för byggnation på privata tomter. Värnandet av vår natur och i strandskyddets fall av våra hav och sjöar är naturligt. Lagstiftning måste dock alltid ha som tumregel att vara rimlig. Lagstiftningen kring strandskyddet är idag tyvärr inte det. Det var därför mycket välkommet att näringsutskottet riktade ett tillkännagivande till regeringen att så snart som möjligt återkomma till riksdagen med förslag om ett förändrat strandskydd. Reglerna måste förenklas för att bättre anpassas till de vardagliga situationer där den kan komma att appliceras. För landsbygdens utvecklings skull är det därför viktigt att regeringen agerar på riksdagens tillkännagivande och får på plats ett förenklat regelverk som tillåter ett mer utbrett byggande inom strandskyddsområdet så snart som möjligt.

Edward Riedl (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03
Yrkanden (1)