Översyn av hastigheter

Motion 2019/20:2968 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en översyn av hastighetsbegränsningarna på vägarna i syfte att värna både trafiksäkerhet och framkomlighet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att rätt hastighet efterföljs är grundläggande för trafiksäkerheten. Det är dock lika viktigt att hastigheten är korrekt anpassad för tillfälle, fordon och väg. Genom att hastighetsbegränsningar ses över i olika avseenden kan framkomligheten ökas, restider kortas och säkerheten stärkas.

I takt med att de vägar som har byggts under 1900-talets mitt behöver upprustas blir Trafikverket ofta tvunget att sänka hastigheterna runt om i landet. Ofta drabbar de sänkta hastigheterna landsbygden eftersom en upprustning av dessa vägar inte har lika hög prioritet. I stort är Trafikverkets agerande rimligt men sänkningar av hastigheten uppfattas ofta mycket negativt av dem som använder vägsträckorna dagligen. Det är ett tecken på att utvecklingen går åt fel håll och att landsbygden straffas extra hårt.

Det finns en bred uppslutning bland riksdagens ledamöter kring nollvisionen och att trafiksäkerheten ska prioriteras högt. Sänkningar av hastigheter ska dock alltid ske på goda grunder.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)