Skynda på en ny dragning av E4:an i Skellefteå

Motion 2019/20:2966 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att göra en omdragning av E4:an i Skellefteå och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikverket har tagit fram en vägutredning som även är beslutad för E4:an genom Skellefteå stad. Utredningen kallas Skellefteåprojektet. En omdragning av E4:an skulle innebära en effektivisering av den trafik som inte har sin målpunkt i stadskärnan. Trafiksäkerheten skulle öka i Skellefteå tätort och boendemiljön skulle förbättras längs befintlig vägsträckning. Projektet förväntas kosta 900 miljoner kronor och Skellefteå kommun är beredd att medfinansiera flytten av E4 med motsvarande 30 procent av kostnaden.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)