Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav

Motion 2019/20:2959 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På senare tid har otryggheten ökat och skjutningar har i det närmaste blivit vardagsmat. Det är en väldigt allvarlig utveckling. Ett stort problem är den grova organiserade brottsligheten. Rättsstaten börjar tappa kontrollen i dessa områden på grund av att kriminella gäng idkar utpressning mot de boende samtidigt som vittnen hotas till tystnad.

Ofta använder den grova organiserade brottsligheten illegala skjutvapen i sitt makt­utövande, och en av de brottskategorier som ökat den senaste tiden är det dödliga skjutvapenvåldet mot män. Straffet för att inneha ett illegalt vapen har skärpts till högst tre år. Är brottet att betrakta som grovt är straffet högst fem år och högst sex år om det ses som synnerligen grovt.

En medlem i ett kriminellt gäng kan således bära omkring på ett illegalt skjutvapen och utsätta andra, i många fall oskyldiga personer, för avsevärd fara. Det är positivt att straffen skärpts, men de borde ställas i ännu tydligare relation till brottets allvar och vilken fara brottet utgör för allmänheten. Vistelsen i fängelset blir dessutom avsevärt


kortare än det utdömda straffet på grund av den svenska straffrabatten. Samhället måste, av omsorg om de boende i Sveriges utsatta områden, sätta ner foten mot den organi­serade brottsligheten. Att skärpa straffen för olaga vapeninnehav är en väg framåt.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)