Stärkt äganderätt

Motion 2019/20:2955 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stärkt äganderätt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skogen är en viktig del av svensk ekonomi. Ansvarsfullt ägande och brukande, många gånger i generationer, har även skapat viktiga naturvärden. De senaste åren har skogs­ägares rätt att bruka sin egen mark begränsats av myndighetsbeslut. Det urholkar äganderätten och riskerar i värsta fall dessutom att ekonomiskt skada de som under lång tid tar väl hand om sin skog. Problemen ser olika ut i olika delar av Sverige. Men gemensamt är att staten genom beslut orsakar enskilda skogsägare ekonomisk förlust utan rimlig ersättning.

Äganderätten måste stärkas allmänt och ingrepp i densamma måste stå i rimlig proportion till de värden som uppnås. När staten ändå bedömer att det är nödvändigt med beslut som inskränker äganderätten måste den enskilde ersättas rimligt så att ingen ekonomisk skada uppstår. Det finns behov av en större översyn av lagstiftning med uttalat syfte att stärka äganderätten.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)