Nationellt skogsmuseum i Lycksele

Motion 2019/20:2953 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att Sverige ska få ett nationellt skogsmuseum i Lycksele och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är ett land där skogsindustrin historiskt såväl som idag spelar en viktig roll. Skogen berikar oss med en av våra viktigare basvaror – trä. Skogsindustrin är en viktig ekonomisk motor för stora delar av vårt land, i synnerhet i områden belägna utanför våra större städer. Näringen bidrar med arbetstillfällen och stärker Sverige som exportland. Skogsindustrin spelar alltjämt en stor och viktig roll i den svenska ekonomin som helhet. Sammantaget är vårt land världens tredje största exportör av papper, massa och sågade trävaror.

Skogsbruket i Sverige har genomgått en mäktig utveckling. Från att använda oss av yxa och såg har vi idag kraftfulla maskiner som kan utföra samma arbete mångdubbelt effektivt. En av konsekvenserna av detta är att arbetsförhållandena för anställda inom till exempel skogsavverkningsindustrin förbättrats avsevärt. Grunden för att kunna ta till sig den utveckling som skogsindustrin gått igenom och dess betydelse för Sverige är att den finns dokumenterad och presenterad för allmänheten.

Sverige är idag tillsammans med Island det enda nordiska land som saknar ett nationellt skogsmuseum. Detta trots att Sverige har nästan 50 gånger så mycket produktiv skogsmark som till exempel Danmark. Gemensamt för de skogsmuseer som etablerats i Norge, Danmark och Finland är att de erhåller ett ekonomiskt stöd från staten för att kunna bedriva sin verksamhet.

Skogsmuseet i Lycksele har goda förutsättningar att fungera som basen för ett framtida nationellt skogsmuseum. Skogsmuseet i Lycksele är ett regionalt museum men har i praktiken axlat rollen som ett rikstäckande museum, dock utan att erhålla något statligt ekonomiskt stöd. Museet innehar redan idag ett brett nätverk inom skogs­näringen vilket gör det väl anpassat till att ansvara för, utforma och driva ett nationellt skogsmuseum.

En annan aspekt som bör tas i beaktande är att utbildningar kopplade till skogs­bruket blir allt mindre attraktiva. En statlig satsning på ett nationellt skogsmuseum skulle kunna bidra till att vända denna trend och stärka intresset för skogsnäringen.

Staten bör ta initiativet, stärka intresset och konkret bidra till ett museum av detta slag. Görs detta är förutsättningarna troligen goda att andra berörda aktörer kan bidra. Ett nationellt skogsmuseum skulle på ett pedagogiskt sätt kunna bidra till ökad kunskap och kännedom om de värden skogen bidrar med. Sverige har ett behov av ett nationellt skogsmuseum.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)