Förverkande av kriminellas egendom

Motion 2019/20:2892 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen bör ses över med syftet att underlätta förverkande av kriminellas egendom och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den organiserade brottsligheten utgör ett mycket allvarligt hot mot samhället och måste bekämpas hårt, effektivt och proaktivt. Den genererar i dag enorma tillgångar till de kriminella – tillgångar som tillkommit på någon annans bekostnad. Nu gällande lagstiftning ger inte mycket utrymme för förverkande. Beviskraven är orimligt höga, och inte sällan även efter en rättegång får kriminella behålla såväl kontanter som annan egendom de har tillskansat sig med hjälp av olaglig verksamhet. En särskild lag om förverkande av kriminellas egendom skulle ha många fördelar: Brottsligheten skulle bli mindre lönsam, kriminellas makt skulle undermineras och tilltron till rättssamhället skulle stärkas. Utan stora mängder pengar, snabba bilar och dyra klockor skulle kriminella ha haft betydligt svårare att locka unga till brottets bana.

I många länder finns speciell lagstiftning som handlar om förverkande av kriminellas egendom. Ett exempel är Irland där bevisbördan är omvänd när det gäller förverkande av kriminellas egendom.

Det är möjligt att ha den typen av lagstiftning utan att det står i motsats till mänskliga rättigheter, inklusive presumtionen om oskuld och skydd av egendom.


I Sverige behövs kraftfulla åtgärder för att stoppa utbredningen av den organiserade brottsligheten. Därför föreslås lagstiftningen ses över med syfte att underlätta förverkande av kriminellas egendom.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)