Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet

Motion 2019/20:2888 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbjuda kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som befinner sig illegalt i Sverige, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att en kommun inte har skyldighet att hjälpa personer ekonomiskt som fått avslag på sin asylansökan och som gömmer sig för att slippa lämna landet. Den som håller sig gömd i syfte att undandra sig verkställighet av ett avvisningsbeslut har inte rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, skriver domstolen i en sammanfattning. Trots det fortsätter några av landets kommuner att ge personer som vistas illegalt i landet försörjningsstöd. Socialtjänsten i Malmö betalade ut till illegala 6,5 miljoner kronor under 2018 och hittills i år har 5,4 miljoner kronor betalats ut i bistånd till personer som saknar rätt att vistas i Sverige.

Sverige är ett bra land att leva i och det är på ett rent mänskligt plan enkelt att förstå att människor inte vill lämna Sverige efter avslag på en asylansökan. Men den som har fått avslag måste lämna landet. Svensk lag gäller för alla och skattepengar ska inte finansiera uppehället för personer som befinner sig illegalt i landet.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)