Nationalscen för film

Motion 2019/20:2864 av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

av Anna Sibinska och Mats Berglund (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att upprätta en nationalscen för film och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Filmen är en av de viktigaste uttrycksformerna i vår tid. Rörlig bild gestaltar berättelser som når de flesta människor oavsett bakgrund. Filmen som konstart är speciell i det att den kombinerar berättelser, bild, musik och skådespeleri på ett unikt sätt.

Filmen utvecklades en gång i tiden för visning på bio. I dag kan människor ta del av film med enkelhet i hemmet, och t.o.m. genom mobiltelefonen. Den ökade tillgängligheten till film, och kultur i allmänhet, är ett stort och viktigt steg i samhällets utveckling. Men det är på biografen, på stor duk och med kraftig ljudanläggning, som filmen kan framträda i hela sin storslagenhet. Detta gäller i synnerhet äldre filmer som en gång i tiden producerades för just visning på bio.

Sverige har en filmskatt som är värd att värna och tillgängliggöra. Det är rimligt att allmänheten har tillgång till det filmhistoriska arv som till stor del tillkommit genom offentliga medel. Därför ska en nationalscen för film upprättas. Uppdraget blir att göra konstformen film tillgänglig utifrån biografen som arena.

I uppdraget för en nationalscen ska ingå att visa kvalitetsfilm, såväl ny som gammal, med bästa möjliga förutsättningar. Verksamheten ska kunna vara tillgänglig för skolklasser eller studenter, som t.ex. ska kunna gå och se Det sjunde inseglet på stor duk precis med de förutsättningar som var tänkt vid filmens tillkomst. I uppdraget ingår också att visa nyproducerad smal film som inte får utrymme på den ordinarie marknaden. På så sätt kommer en nationalscen ha en viktig kulturpolitisk betydelse.

Det innebär att nationalscenen, utifrån biografen som medium, får samma förutsättningar som andra institutioner, inom konstarter som teater och opera, att utgöra ett nationellt kvalitativt riktmärke för filmen som konstart. En nationalscen bidrar därvidlag till det allmänna intresset för film och till kultur och bildning i allmänhet.

En nationalscen för film måste naturligtvis möta högt ställda krav avseende teknik. Visningarna ska ske på stor duk och med ordentlig ljudanläggning så att konstformen kan framträda med de förutsättningar som var tänkt vid filmens tillkomst.

Det handlar om att främja filmarvet och göra det tillgängligt. Det handlar också om att väcka intresset för film på biograf och bidra till att en vana av biografbesök kan etableras. Med tillgång till en nationalscen med uppdrag att visa film av högsta kvalitet med bästa möjliga förutsättningar, kommer intresset för film på biograf att främjas. Med en ökad status för film som konstform kommer hela film- och biografnäringen stärkas.

Med en nationalscen för film ska följande målsättningar eftersträvas:

      Arena för kvalitetsfilm

      Tillgängliggöra filmarvet

      Väcka intresse för filmen som konstform och biografen som arena

      Visa smalare film och därmed stärka kulturutbudet

      Bidra till bildning och konstnärlig närvaro i samhället

      Forum för skolklasser och studenter

      Ökad status för film som konstform.

Anna Sibinska (MP)

Mats Berglund (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)