Dalabanan

Motion 2019/20:2817 av Lars Adaktusson (KD)

av Lars Adaktusson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att initiera en utredning kring Dalabanans kapacitet och standard samt åtgärdsplan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utvecklingen av tågtrafiken på Dalabanan hämmas idag av banans låga kapacitet och standard. Förslaget på nationell plan 2018–2029 innefattar inte nödvändiga åtgärder för att korta restider och utveckla länen längs med sträckan. Dessutom finns uppenbar risk för hastighetsnedsättning på vissa delsträckor, vilket i sin tur kommer inverka negativt på tågtrafiken, exempelvis sträckan Sala–Uppsala. Det är angeläget att eventuella risker elimineras mot eventuell hastighetsnedsättning.

Föreningen Dalabanans Intressenter har i ett remissvar gällande nationell plan redovisat och tydliggjort behovet av att prioritera upp investeringar i Dalabanan.

Regeringen har med förslaget på nationell plan för 2018–2029 sänkt ambitionsnivån för Dalabanan jämfört med det avtal som tidigare upprättats mellan f.d. Banverket och intressenterna längs banan. Dessa intressenter har den senaste 5–10-årsperioden gjort investeringar för att nå sin del av detta avtal – det avtal som staten nu inte kommer uppfylla.

En ny plan för hela sträckan behöver upprättas och förtroendet återuppbyggas så att statens liksom kommunernas och regionernas intressen och avsikter går hand i hand.

Lars Adaktusson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)