Bygg ut väg 282

Motion 2019/20:2811 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ombyggnationen av riksväg 282 på sträckan Uppsala–Almunge bör prioriteras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den olycksdrabbade vägsträckan, Väg 282 mellan E4–Almunge behöver snarast byggas ut. Väg 282 förbinder Uppsala med flera samhällen öster om staden. Vägen är också ett viktigt stråk för pendlingstrafik samt för semestertrafik till Roslagen under sommar­halvåret.

Exempel på olyckor är då en person förolyckades på cykel i juli 2016 och ett par veckor senare krockade Lennakatten med en korsande lastbil.

Under åren 1997–2019 hade det längs väg 282 inträffat minst fyra dödsolyckor och frågan är om vi ska behöva vänta på fler allvarliga tillbud längs den alltmer hårt trafikerade vägen för att en nödvändig ombyggnation ska ske?

Sträckan mellan E4 i Uppsala och Almunge är cirka 23 km. Den skyltade hastig­heten varierar mellan 30 och 90km/timmen. Merparten av sträckan är skyltad 70km/timmen.

Vägen är smal. Som bredast är vägen 9 meter, men en fjärdedel av sträckan har en vägbredd på 6 meter.

Projektet är utpekat som en brist i Uppsala Regionförbunds länsplan för åren 2014–2015. Tyvärr har trafikverket inte gjort någon åtgärdsvalsstudie ännu.

En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringsskedet och ska leda till transportlös­ningar som ger större effekt. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. Att detta inte gjorts syns tydligt då Uppsala Vatten för några år sedan gjorde en omfattande nybyggnation bredvid vägen för att dra ut kommunalt vatten till Marielund, Länna och snart också till Almunge. Hade en åtgärdsvalsstudie varit gjord hade sannolikt en avsevärd summa pengar sparats.

Nu är det dags att Trafikverket kommer till skott och kan påbörja en utbyggnad av Almungevägen – inklusive byggande av en cykelbana. Framför allt handlar det om att rädda människoliv på en allt mer trafikerad väg!

Mikael Oscarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)